Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

[Kurskod: FI30N1]

 

Upprop och introduktion

Måndag 21 januari , 2019, kl. 13-15, D255.

Lärare: Björn ErikssonÅsa Burman

Aktuella kursscheman

Schema PF kandidatkurs våren 2019

 

Litteraturkurs 1: Libertarianism and climate change 7,5 hp

Lärare: Olle Torpman

Kurslitteratur: Artiklar i urval av läraren  (se bifogad fil)

Kandidatkurs, Libertarianism and climate change (38 Kb)

 

Litteraturkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

Denna termin är delkursens tema kunskapsteori. Kursen behandlar centrala kunskapsteoretiska problem, argument och ståndpunkter.

Vidare information om denna läskurs hittar du här.

 

Examensarbete 15 hp

Denna delkurs består av ett examensarbete i form av en kandidatuppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator. Förutom individuell handledning ingår ett antal seminarier under vilka uppsatsarbetena diskuteras och ventileras. 

Kandidatuppsatsen utgör den sista delen av grundutbildningen i praktisk filosofi och examensarbetet för kandidatexamen. Den utgör ett prov på hur väl man tillägnat sig denna utbildning och ligger till grund för urvalet till avancerad nivå. För att lyckas väl med uppsatsen rekommenderas att du noga studerar betygskriterierna och följer de anvisningar som ges. 

Betyget på examensarbetet bestämmer slutbetyget på hela kandidatkursen.

Lärare: Björn ErikssonÅsa Burman

Kurslitteratur: Hansson, S-O: Verktygslära för filosofer samt för examensarbetet anvisad litteratur