Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi I. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av den praktiska filosofins centrala områden. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

 

Praktisk filosofi II höstterminen 2020

 

Upprop

Tisdag 21 januari, kl. 10–11, D255. Observera att närvaro på uppropet är obligatoriskt för att bli registrerad på kursen.

Kursscheman

Schema PF II våren 2020

 

Klassiska texter i praktisk filosofi 6 hp

Denna delkurs innehåller ett närmare studium av några klassiska verk inom praktisk filosofi. Denna termin studeras An Enquiry Concerning the Principles of Morals av David Hume och Grundlegung zur Metaphysik der Sitten av Immanuel Kant, samt utdrag ur Thomas Hobbes Leviathan och Humes A Treatise of Human Nature. Undervisningen sker i form av föreläsningar. Kursdeltagarna förväntas ha läst de aktuella texterna inför varje föreläsning. Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Jonas Olson

Kurslitteratur:

  • David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, red. T. L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press, 1997. Även andra utgåvor kan användas.

  • Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, red. M. Gregor och J. Timmermann, förord av C. M. Korsgaard. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Även andra utgåvor kan användas.

  • Kompendium med utdrag ur Leviathan (länk) av Thomas Hobbes och A Treatise of Human Nature (länk) av David Hume. Kompendiet delas ut av läraren.

Kurshemsida: Schema med läsanvisningar, länkar till bakgrundsläsning samt annan relevant information finns på kurshemsidan på Athena.itslearning.com

 

Metaetik 6 hp

Denna delkurs innehåller en fördjupad analys av centrala problem och positioner inom den samtida diskussionen i metaetik. Semantiska, psykologiska, ontologiska och kunskapsteoretiska frågor relaterade till värdeomdömen studeras. 

Lärare: Gunnar Björnsson

Kurslitteratur: Smith, Michael: The Moral Problem.

 

Politisk filosofi 6 hp

Delkursen innehåller ett fördjupat studium av ett centralt problemområde inom politisk filosofi. Denna termin ägnas åt distributiv rättvisa. Huvudproblemet inom distributiv rättvisa är hur samhällets resurser bör fördelas. Vi studerar aktuella artiklar inom området och undersöker centrala komponenter hos olika teorier om distributiv rättvisa, såsom välfärd, jämlikhet, och äganderätt. Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen. OBS: Kursen ges på engelska.

Lärare: Lisa Hecht

Kurslitteratur: Artiklar i urval av läraren.

Rekommenderad bakgrundsläsning: Wolff, Jonathan: An Introduction to Political Philosophy (2006)

Kurshemsida: Artiklar, läsanvisningar och annan information rörande kursen kommer finnas tillgängligt för registrerade studenter på Athena.itslearning.com

 

Samhällsvetenskapens filosofi 6 hp

Denna delkurs behandlar grundläggande problem, positioner och metoder inom samhällsvetenskapens filosofi. Stor vikt läggs vid analysen av några olika typer av förklaringar som förekommer i samhällsvetenskaperna. Speciellt kan här nämnas intentionala handlingsförklaringar (inom och utanför teorin om rationell val) och förklaringsmodeller hämtade från biologin, i synnerhet funktionsförklaringar. Både frågan om förklaringsmodellernas legitimitet och deras relevans för de frågeställningar samhällsvetenskapen sysslar med (eller bör syssla med) behandlas. Även debatten mellan förklaringsinriktade och tolkningsinriktade metodologier behandlas, liksom debatten rörande metodologisk individualism och metodologisk holism. Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Erik Angner

Kurslitteratur:

  • Cartwright, Nancy & Montuschi, Eleonora (eds.) Philosophy of Social Science: A new introduction
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 

Normativ etik 6 hp

Delkursen består av en initierad undersökning av ett viktig verk eller område inom normativ etik. Denna termin behandlas området Framtida generationer. I den första delen av kursen presenteras detta område i form av föreläsningar med tonvikt vid Derek Parfits syn på framtida generationer. Den andra delen av kursen utgörs av ett uppsatsarbete om något problem inom området. Studenterns uppsatsarbete handleds individuellt, och uppsatsen presenteras och försvaras på ett seminarium. Kursen bedöms uteslutande på grundval av uppsatsen.

Lärare: Håkan Salwén

Handledare: William Bülow & Anders Herlitz

Kurslitteratur:

  • Parfit, D: Reasons and Persons (del 4).
  • Hansson, S-O: Verktygslära för filosofer.
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren.