[Kurskod: FI13N2]

Kursen innehåller en översikt och presentation av grundläggande och systematiska kunskaper i logik. Kursen består av två delkurser om vardera 7.5 högskolepoäng.

Kursen ges endast på hösten.

Aktuella kursscheman

Schema Logik hösten 2013 (öppnas i ny flik)
 

 

Delkurs 1 Introduktion till logik (i kursplanen benämnd ”Logisk följd”), 7,5 hp

Kursen presenterar de centrala begreppen logisk följd, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), etc., dels allmänt, dels inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet). Sats- och predikatlogikens formella språk introduceras från grunden. Stor vikt läggs vid logisk analys av satser på vanligt språk, och vid förhållandet mellan språklig struktur och logisk struktur. Metoder att påvisa giltighet respektive ogiltighet vid såväl informell som formell argumentation presenteras utförligt. Kursen innehåller också en elementär introduktion till mängder och relationer, samt en översikt över logikens historia.
 

Delkurs 2 Logisk följd (i kursplanen benämnd ”Predikatlogik”), 7,5 hp

Denna kurs fördjupar bekantskapen med begreppet logisk följd (logisk konsekvens) inom ramen för predikatlogikens språk. Först studeras den klassiska definitionen av logisk följd, det vill säga idén att steget från premisser till slutsats med nödvändighet bevarar sanning, explikerad i termer av begreppet sanning under en tolkning eller modell. Denna version av logisk följd förutsätter en precis sanningsdefinition för predikatlogik. Därefter presenteras en definition av logisk följd i termer av härledbarhet, det vill säga tanken att steget från premisser till slutsats kan brytas ned till ett antal minsta omedelbart korrekta härledningssteg, vars formulering bara hänför sig till de ingående påståendenas form, inte deras betydelse. Ett sådant härledningssystem, till exempel ett system för så-kallad naturlig deduktion, studeras i detalj. Egenskaper hos dessa två olika sätt att definiera logisk följd, och relationerna mellan dem, diskuteras. Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som går utöver första ordningens predikatlogik, såsom andra ordningens logik och flervärd logik.

Lärare: Karl Karlander

Kurslitteratur: Gamut, L.T.F., Logic, Language and Meaning, vol 1: Introduction to Logic (Chicago University Press). Kompletterande litteratur omfattande högst 100 s.