Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi har den som med godkänt resultat genomgått Magisterkurs i teoretisk filosofi, AN, 30 högskolepoäng. Behörighetskravet kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag, den 15 oktober 2020.

ANSÖKAN