Enligt beslut i institutionsstyrelsen gäller följande regel:

Alla skriftliga uppgifter skall utföras individuellt, om inte annat anges. Eventuella citat och referat måste tydligt anges med källhänvisningar. Missvisande eller utelämnade källhänvisningar medför risk för misstanke om fusk. Om det uppdagas att källhänvisningar saknas eller är missvisande görs en utredning. Visar denna att det föreligger skälig misstanke om fusk anmäls ärendet till disciplinnämnden.

Institutionen använder plagiatspårningstjänsten Urkund för att kontrollera inlämnade texter.