Kort om praktisk filosofi

Praktisk filosofi behandlar frågor som rör vårt handlande. Särskilt intressanta är våra normer, värderingar och ideologier. Delområden inom praktisk filosofi är bland annat moralfilosofi (inkl politisk filosofi, beslutsteori och rättsfilosofi), religionsfilosofi, feministisk filosofi, samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapsfilosofi, estetik och generell värdeteori.

Några exempel på frågeställningar kan ge en antydan om ämnets varierande innehåll: Bör man alltid handla så att man i så hög grad som möjligt ökar lyckan i världen? Vad är en rättvis fördelning av resurser i samhället? Vad är rationalitet? Har man något moraliskt ansvar för sina handlingar om dessa är fullständigt orsaksbestämda? Är fullständig jämlikhet mellan människor möjlig och i så fall önskvärd? Kan krig vara moraliskt berättigade? Kan det någonsin vara berättigat att straffa en oskyldig person? Kan normer och värderingar vara sanna eller falska i någon objektiv mening eller är de bara uttryck för talarens känslor eller attityder? Finns det någon rationell metod för att nå enighet i värdefrågor? Om du studerar praktisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa din kunskap om sådana frågor. Du tränar samtidigt dina färdigheter i att självständigt och kritiskt resonera och utvärdera svaren på sådana frågor.

Vårt utbud av utbildningar på grundnivå i praktisk filosofi inkluderar:

 

Kort om teoretisk filosofi

Teoretisk filosofi behandlar frågor som på olika sätt har med vårt tänkande att göra. Vi tar alla för givet att vi vet saker, t ex att någonting har hänt eller att verkligheten finns och att vi bara har att beskriva den. Men finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi så fall veta något om den? Och vad är egentligen vetande till skillnad från tro och övertygelse? Om olika vetenskapliga discipliner ägnar sig åt sitt sätt att beskriva verkligheten intresserar sig en teoretisk filosof i stället för själva vetenskapen och hur den kan förstås. En annan filosofisk fråga gäller den som har all denna kunskap.

Hur hänger upplevelser, varseblivningar och tankar ihop med kroppen och vad är egentligen en tanke? För att formulera tankar och kommunicera med andra använder vi språket. Men i stället för att fångas av vad vi säger eller kanske hur, fascineras filosofen av hur man ska beskriva vad kommunikation är, att den alls är möjlig och av vad den meningsfullhet som språket besitter egentligen innebär. Inom teoretisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa sättet att resonera kring sådana frågor.

Genom att studera hur filosofer från olika epoker resonerat får du också en förtrogenhet med grundläggande tankegångar i vår filosofiska tradition och skaffar dig en bildningsgrund att bygga vidare på.

Vårt utbud av utbildningar på grundnivå i teoretisk filosofi inkluderar:

 

Mer information

I både praktisk filosofi och teoretisk filosofi läggs stor vikt vid att utveckla de färdigheter som behövs för att skriva klart, analysera avancerade argument, och så vidare. Läs gärna mer om vad du kan få ut av att läsa filosofi.

Om du vill veta mer om vad filosofi är och om skillnaden mellan teoretisk filosofi och praktisk filosofi, rekomenderar vi att du läser den korta artikeln "Detta är filosofi" av Lars Bergström.

För ytterligare information kan du också kontakta någon av våra studievägledare.