Studentrådet/ämnesrådet representerar studenterna

Ämnesrådet vid Filosofiska institutionen har som syfte att på ett effektivt sätt föra upp studenternas åsikter, frågor och idéer till ledningsnivån. Bland annat sitter två studenter från ämnesrådet i institutionsstyrelsen. Rådet ska även fungera som en remissinstans inför förändringar, samt arbeta fram egna förslag till sådana.

Läs mer om studentrådet

Doktorandrådet

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådet som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett med- lemsmöte i slutet av vårterminen. Doktorandrådet bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö. Representanter i doktorandrådet väljs till institutionsstyrelsen.

Jämställdhetsplan och sexuella trakasserier

Institutionens jämställdhetsplan inbegriper dig som student. Skulle du utsättas för sexuella trakasserier av lärare eller kurskamrater finns utbildade rådgivare, som du som kvinna eller man kan vända dig till. Kontakta Studentkåren, Studenthälsan, eller institutionens studievägledare. Du kan också kontakta institutionens jämställdhetsgrupp om du föredrar det.

Universitetets resurser mot trakasserier

Likabehandling

Institutionen har som målsättning att motverka all typ av diskriminering på grund av sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funk- tionshinder. Vill du veta mer kan du kontakta Studentcentrum, plan 4, Hus A, Södra huset. Du kan också få information i mångfalds- och likabehand- lingsfrågor av institutionens studievägledare.

Mer om vårt likabehandlingsarbete

Funktionshinder eller dyslexi

Om du har någon form av funktionshinder eller dyslexi bör du kontakta vår studievägledare eller studierektor redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss.

Rätten att få anpassad studiegång tillkommer den student med funktions- hinder som uppvisat intyg hos Studentavdelningen och som där fått sitt ärende prövat och godkänt. För detaljer om hur du går till väga: vänd dig till Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionshinder eller till vår egen studievägledare.

Mer om att studera med funktionsnedsättning