Vetenskaplighet och forskningsetik höstterminen 2020

Innehåll och syfte

Vad är vetenskap? Vad är vetenskaplig objektivitet och är den möjlig? Hur djupa är skillnaderna mellan olika discipliner? Finns det en gemensam vetenskaplig metod för humaniora, samhälls- och naturvetenskaper? Är sanningen absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Finns det särskilda etiska normer för vetenskaplig forskning, och hur ser de i så fall ut? Vilket moraliskt ansvar har forskare och vetenskapliga institutioner i relation till det övriga samhället?

Syftet med kursen i Vetenskap och forskningsetik är att främja kritisk reflektion över frågor som de ovanstående. Vi börjar med allmänna betraktelser över kunskap och sanning, och fortsätter med en diskussion om hypoteser och evidens, och om vilken roll teoretiska perspektiv spelar i forskning. Frågor som har att göra med agenter, handlingar, mening och tolkning är centrala inom humanistisk forskning och vi kommer att ägna dem särskild uppmärksamhet. En viktig del av kursen behandlar etiska frågor i relation till vetenskaplig forskning.

Kurslitteratur

Carlshamre, S. Philosophy of the Cultural Sciences. Preprint: Filosofiska institutionen SU

Salwén, H. Forskningsetik för humaniora. Bokförlaget Thales 2017. Dessutom kommer vi att använda en del artiklar och annat material som distribueras under kursens gång.

Undervisning

Kursen omfattar sju tillfällen om vardera tre timmar. Registrering sker i samband med det första undervisningstillfället.

Obligatorisk närvaro

Närvaro på minst 80% av undervisningstillfällena obligatorisk.

Examination

Examinationen består dels i aktivt deltagande i seminarierna, dels i fullgörandet av tre skriftliga hemuppgifter.

Lärare

Meddelas senare

Schema

Höstterminen 2020

Kursplan FIVFE0 (249 Kb)