Kursbeskrivning

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika texter i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen. Temat för vårens seminarier är filosofisk metod och vi kommer att läsa Michael Strevens bok "Thinking Off Your Feet: How Empirical Psychology Vindicates Armchair Philosophy" (Harvard UP, 2019).

Närvaro på seminarierna är obligatorisk, liksom deltagande i diskussionen. Inför varje tillfälle skriver varje deltagare ett kort referat av den aktuella texten. Referatet mejlas till läraren (dvs Sören: soren.haggqvist@philosophy.su.se) senast kl 18 fredagen före seminarietillfället. Varje deltagare presenterar dessutom textunderlaget och inleder diskussionen vid minst ett seminarium.

Examination

Examinationen består i deltagande och presentation enligt ovan. Alla som gör denna del av examinationen på ett tillfredsställande sätt kommer att få betyg C. Det finns även möjlighet att få ett högre betyg, som i så fall även kommer att grunda sig på en kortare uppsats som bestäms i samråd med kursansvarig lärare.

 

Anvisningar för extrauppgift

Uppgiften är frivillig. Den kan vara betygshöjande men inte betygssänkande för den som i övrigt uppfyller kraven på deltagande i momentet Litteraturseminarium på kandidatkursen i teoretisk filosofi.

Uppgiften består i en kortare uppsats om ca 6 sidor (med dubbelt radavstånd och 12 p textstorlek) om något ämne ur de lästa texterna. (Använd litteratur redovisas som brukligt i en litteraturlista.)

Ämnet för uppsatsen bestäms i samråd mellan lärare och student.

Som litteraturunderlag används någon text från seminariet tillsammans med ytterligare en eller ett par texter, vilka väljs i samråd mellan lärare och student.

Om extrauppsatsen: Uppsatsen skall behandla någon tes ur seminariets texter; använda denna text samt ytterligare någon annan text, vald i samråd med seminarieledaren; vara argumenterande (dvs inte blott refererande); ha en längd om 5-6 sidor (dubbelt radavstånd); samt skickas till seminarieledaren senast onsdagen den 5 juni 2019. 

Schema och litteratur

Information om schema och litteratur läggs upp nedan, och uppdateras efterhand. (Schemat är preliminärt, så håll utkik här efter ev. ändringar!)

Tid: måndagar 10-12 (utom den 30 april som är en tisdag).

Lokal:D700. 

Datum Text
28/1 Inledande möte
11/2 Strevens kap. 1-3 (Edit och Martin inleder)
25/2 Strevens kap. 4-5 (Sandra och Olle inleder)
11/3 Strevens kap 6-7 (Krister inleder)
25/3 Strevens kap. 8-9 (Jenna och Johan inleder)
8/4 Strevens kap. 10-11 (Johannes inleder)
30/4 Strevens kap. 12-13 (Anton inleder)
13/5 Strevens kap. 14-15 (Johan inleder)

Inför seminarierna

För alla

Till varje gång vill jag ha ett kort skriftligt referat av texten från varje deltagare – det räcker med en sida och får inte vara längre än två. Ta upp följande punkter:

1.   Vad handlar texten om? Försök att formulera den fråga som behandlas så kort och tydligt som möjligt.

2.   Vilken är huvudtesen?

3.   Vilket eller vilka är de viktigaste argumenten för huvudtesen?

4.   Avgränsar författaren sig mot alternativa uppfattningar? Vilka är de viktigaste argumenten emot dem?

5.   Hur god är argumentationen? Försök bedöma både den positiva och negativa argumentationen.

För inledare

Ovanstående punkter är huvudsaken även för inledaren, som naturligtvis skall vara beredd att behandla dem lite utförligare. Tänk dessutom på följande:

6.   Hur är texten disponerad? I vilken ordning behandlas olika teman och varför?

7.   Finns det tekniska begrepp som behöver klargöras för att förstå tankegången? Vilka? Hur definieras eller förklaras de?

8.   Vad är du själv mest intresserad av att diskutera i uppsatsen?