Kursbeskrivning

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

Närvaro på seminarierna är obligatorisk, liksom deltagande i diskussionen. Inför varje tillfälle skriver varje deltagare ett kort referat av den aktuella artikeln. Referatet mejlas till läraren (dvs Sören: soren.haggqvist@philosophy.su.se) senast kl 18 dagen före seminarietillfället. Varje deltagare presenterar dessutom textunderlaget och inleder diskussionen vid minst ett seminarium.

Examination

Examinationen består i deltagande och presentation enligt ovan. Alla som gör denna del av examinationen på ett tillfredsställande sätt kommer att få betyg C. Det finns även möjlighet att få ett högre betyg, som i så fall även kommer att grunda sig på en kortare uppsats som bestäms i samråd med kursansvarig lärare.

 

Anvisningar för extrauppgift

Uppgiften är frivillig. Den kan vara betygshöjande men inte betygssänkande för den som i övrigt uppfyller kraven på deltagande i momentet Litteraturseminarium på kandidatkursen i teoretisk filosofi.

Uppgiften består i en kortare uppsats om ca 6 sidor (med dubbelt radavstånd och 12 p textstorlek) om något ämne ur de lästa texterna. (Använd litteratur redovisas som brukligt i en litteraturlista.)

Ämnet för uppsatsen bestäms i samråd mellan lärare och student.

Som litteraturunderlag används någon text från seminariet tillsammans med ytterligare en eller ett par texter, vilka väljs i samråd mellan lärare och student.

Om extrauppsatsen: Uppsatsen skall behandla någon tes ur seminariets texter; använda denna text samt ytterligare någon annan text, vald i samråd med seminarieledaren; vara argumenterande (dvs inte blott refererande); ha en längd om 5-6 sidor (dubbelt radavstånd); samt skickas till seminarieledaren senast sändagen den 12 juni. 

Schema och litteratur

Information om schema och litteratur läggs upp nedan, och uppdateras efterhand. (Schemat är preliminärt, så håll utkik här efter ev. ändringar!)

Tid: måndagar 10-12 (utom sista tillfället, tisdagen den 12 december kl 10-12)

Lokal: se TimeEdit. (De första fem tillfällena är i D700.)

4/9 Planeringsmöte
18/9

Robert Cummins, Reflections on Reflective Equilibrium

2/10

Jonathan Weinberg, How to Challenge Intuitions Empirically Without Risking Skepticism 

16/10 Joachim Horvath, How (not) to react to experimental philosophy
30/10

Timothy Williamson, Philosophical Expertise and the Burden of Proof

13/11

Edouard Machery, The myth of expertise

 

27/11

 

12/12

 

 

Inför seminarierna

För alla

Till varje gång vill jag ha ett kort skriftligt referat av uppsatsen från varje deltagare – det räcker med en sida och får inte vara längre än två. Ta upp följande punkter:

1.   Vad handlar uppsatsen om? Försök att formulera den fråga som behandlas så kort och tydligt som möjligt.

2.   Vilken är huvudtesen, alltså den dominerande slutsats som uppsatsen leder fram till?

3.   Vilket eller vilka är de viktigaste argumenten för huvudtesen?

4.   Avgränsar författaren sig mot alternativa uppfattningar? Vilka är de viktigaste argumenten emot dem?

5.   Hur god är argumentationen? Försök bedöma både den positiva och negativa argumentationen.

För inledare

Ovanstående punkter är huvudsaken även för inledaren, som naturligtvis skall vara beredd att behandla dem lite utförligare. Tänk dessutom på följande:

6.   Hur är uppsatsen disponerad? I vilken ordning behandlas olika teman och varför?

7.   Finns det tekniska begrepp som behöver klargöras för att förstå tankegången? Vilka? Hur definieras eller förklaras de?

8.   Vad är du själv mest intresserad av att diskutera i uppsatsen?