Kursen behandlar ett filosofiskt tema i den teoretiska filosofins historia, såsom exempelvis stoisk logik, skepticism under senmedeltid, kunskapsteori under 1600–1700-tal, eller idealistisk filosofi under 1800-talet. Temat studeras i sitt historiska sammanhang. Stor vikt läggs vid att artikulera det behandlade temat avseende problemställningar, teorier, begrepp och argument. Särskild vikt läggs vid att kritiskt analysera särdragen i det behandlade temat.

Kursplan: Tema från den teoretiska filosofins historia FITE10 (175 Kb)

Undervisningsspråk vårterminen 2020: engelska

Tema våren 2020: Medieval Philosophy

Aktuellt kursschema

Schema Tema våren 2020

Lärare: Henrik Lagerlund

Kurslitteratur: meddelas senare.

Examination: Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

Närvarokrav: Närvaro på 70% av undervisningstillfällena är obligatorisk.

Detaljerad kursbeskrivning: meddelas senare.