(Obs! Denna kurs ingår inte i vårt utbud av kurser man kan söka som självständiga kurser. Det är en valbar delkurs på Teoretisk filosofi II.)

Delkursen ägnas ett fördjupat studium av något eller några viktiga arbeten i klassisk eller modern teoretisk filosofi. Vårterminen 2019 behandlas Aristoteles kunskaps- och vetenskapsfilosofiska arbete Den Andra Analytiken.

Undervisningsspråk vårterminen 2019: svenska

Aktuellt kursschema

Schema Originalverk våren 2019

Lärare: Gösta Grönroos

Kurslitteratur:

  • Aristotle–Posterior Analytics, Translated with a Commentary by Jonathan Barnes, second edition, Oxford University Press 1993.
  • Övrig litteratur meddelas senare.

Examination: Kursen examineras genom skriftlig hemuppgift i form av uppsats.

Detaljerad kursbeskrivning Den Andra Analytiken:

Den andra analytiken presenterar Aristoteles en vetenskapsteori, som till skillnad från den logiska teorin i Den första analytiken behandlar innehållet i syllogistiska uttryck i allmänhet, och premissernas epistemiska status i synnerhet. Efter en kort rekapitulation av grunddragen i Aristoteles teori om syllogistiska slutledningar tar kursen upp bl a följande frågor: hur etableras premisser som inte är härledda från andra premisser, vad är första principer, vad är skillnaden mellan att något är och varför det är, vilken roll spelar definitioner, vad är ett väsen, vad är en orsak och hur ger den en förklaring, vad är skillnaden mellan kunskap och trosuppfattning, samt vad är induktion enligt Aristoteles?