Vårtermin 2019: Teoretisk filosofi II (30 hp)

 

Denna kurs består av fyra delkurser om vardera 7.5 högskolepoäng. Delkurserna Medvetandefilosofi och Seminarium är obligatoriska. Höstterminen 2018 är schemalagd så att delkurserna Originalverk och Språkfilosofi (här rubricerad som Centralt teoretisk-filosofiskt område) löper parallellt under terminens andra hälft. Det är möjligt att istället för någon av dessa två välja att läsa någon av våra fristående 7.5-hp kurser som löper under terminens första hälft. Dessa kurser är Matematikens filosofi och Vetenskapsfilosofi I. Det är även möjligt att välja att följa delkursen Kunskapsteori, som ligger på Teoretisk filosofi – kandidatkurs. Under andra halvan av terminen går kursen Logisk följd som kan vara lämplig om man har ett speciellt logikintresse.
Mer information om dessa alternativ delges på uppropet. Beslut av vilka kurser som väljs tas i samråd med studierektor (Mattias Högström) och kursansvarig (Sören Häggqvist).

[Kurskod: FI20N2]

Kursansvarig lärare och examinator

Sören Häggqvist

Upprop och introduktion

Upprop äger rum tisdag den 4 september, kl 9.30 i E339. Kursens innehåll presenteras närmare.

Aktuella kursscheman

Schema TF II hösten 2018

 

Delkurs 1: Medvetandefilosofi

Kursen ger en delvis historisk, delvis tematisk översikt över centrala teorier om förhållandet mellan mentala och fysiska fenomen. Den behandlar bl a dualistiska, behavioristiska, och funktionalistiska teorier samt identitetsteori och interpretivistiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas intentionala attityder (trosföreställningar, önskningar m m) och medvetande/subjektivitet. Kursen ges under första hälften av terminen.

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Chalmers, D: Philosophy of Mind/Classical and Contemporary Readings (Oxford University Press).
  • Ravenscroft, I: Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, Oxford University Press).

 

Delkurs 2: Seminarium

Problem inom medvetandefilosofin behandlas i seminarieform. Varje kursdeltagare skall skriva och presentera en kortare uppsats. Introduktion till uppsatsskrivandet sker i samband med kursen i medvetandefilosofi. Arbetet med uppsatsen pågår under hela terminen och avslutas i januari.

LärareSören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Hansson, S.-O. Verktygslära för filosofer (Thales).

 

Delkurs 3: Centralt teoretisk-filosofiskt område: Språkfilosofi, 7,5 hp

Delkursen ägnas denna termin åt språkfilosofi. Centrala problem kring språklig mening som filosofer har sysselsatt sig med sedan slutet av 1800-talet presenteras. Centrala distinktioner som har relevans för att hantera dessa problem förklaras. Några viktiga teorier som försöker redogöra för vad språklig mening är och hur språklig mening förhåller sig till språkligt beteende presenteras. Kursen ges under terminens andra hälft.

Lärare: Anandi Hattiangadi

Kurslitteratur:

  • Miller, A: The Philosophy of Language, 3rd edition. London & New York: Routledge.
  • Martinich, A. B, ed.: The Philosophy of Language (Oxford Univ Press)
  • Lycan, W. G. 2008. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 2nd edition. New York: Routledge.

Kursbeskrivning med läsanvisningar

Philosophy of Language 2018-2 Course Outline (20 Kb)

 

Delkurs 4: Originalverk: GWF Hegels Andens fenomenologi, 7.5 hp

Delkursen ägnas ett fördjupat studium av något eller några viktiga arbeten i klassisk eller modern teoretisk filosofi. Denna termin behandlas ett av Hegels filosofiska huvudarbeten: Andens fenomenologi från 1807. Detta är Hegels första stora presentation av sitt filosofiska system, och på flera sätt hans mest inflytelserika och spännande verk.

Lärare:  Staffan Carlshamre

Kurslitteratur:

  • G. W. F. Hegel: Andens fenomenologi, i översättning av Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, Thales 2008. (Det går naturligtvis utmärkt att läsa den på tyska också.)
  • Staffan Carlshamre: Phänomenologie des Geistes – läshjälp (manuskript under arbete). Kan laddas ner som pdf.
  • Några äldre och nyare artiklar om olika aspekter på Andens fenomenologi.

Kursbeskrivning: finns på kursens hemsida.