[Kurskod: FI20N2]

Kursansvarig lärare och examinator

Sören Häggqvist

Upprop och introduktion

Upprop äger rum tisdag den 16 januari, kl 10.00 i E306. Kursens innehåll presenteras närmare.

Aktuella kursscheman

Schema TF II våren 2018

 

Delkurs 1: Medvetandefilosofi

Kursen ger en delvis historisk, delvis tematisk översikt över centrala teorier om förhållandet mellan mentala och fysiska fenomen. Den behandlar bl a dualistiska, behavioristiska, och funktionalistiska teorier samt identitetsteori och interpretivistiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas intentionala attityder (trosföreställningar, önskningar m m) och medvetande/subjektivitet. Kursen ges under första hälften av terminen.

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Chalmers, D: Philosophy of Mind/Classical and Contemporary Readings (Oxford University Press).
  • Ravenscroft, I: Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, Oxford University Press).

 

Delkurs 2: Seminarium

Problem inom medvetandefilosofin behandlas i seminarieform. Varje kursdeltagare skall skriva och presentera en kortare uppsats. Introduktion till uppsatsskrivandet sker i samband med kursen i medvetandefilosofi. Arbetet med uppsatsen pågår under hela terminen och avslutas i januari.

LärareSören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Hansson, S.-O. Verktygslära för filosofer (Thales).

 

Delkurs 3: Centralt teoretisk-filosofiskt område: Språkfilosofi, 7,5 hp

Delkursen ägnas denna termin åt språkfilosofi. Centrala problem kring språklig mening som filosofer har sysselsatt sig med sedan slutet av 1800-talet presenteras. Centrala distinktioner som har relevans för att hantera dessa problem förklaras. Några viktiga teorier som försöker redogöra för vad språklig mening är och hur språklig mening förhåller sig till språkligt beteende presenteras. Kursen ges under terminens första hälft.

Lärare: Anandi Hattiangadi

Kurslitteratur:

  • Miller, A: The Philosophy of Language, 2nd edition. London & New York: Routledge.
  • Martinich, A. B, ed.: The Philosophy of Language (Oxford Univ Press)

Kursbeskrivning med läsanvisningar:

 

Delkurs 4: Originalverk: René Descartes Meditationer över den första filosofin, 7.5 hp

Delkursen ägnas ett fördjupat studium av något eller några viktiga arbeten i klassisk eller modern teoretisk filosofi. Denna termin behandlas Descartes filosofiska huvudarbete.

Lärare:  Palle Leth

Kurslitteratur:

  • René Descartes, Meditations on first philosophy: with selections from The Objections and replies, translated and edited by John Cottingham, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. En senare utgåva av denna översättning finns som e-bok på SUB.

  • Ytterligare litteratur meddelas här inom kort!

Kursbeskrivning: Första delen av kursen består i en löpande närläsning av Descartes Meditationer. Kursens andra del ägnas åt läsning av några moderna kommentarer. Studentpresentationer utgör en betydande del av undervisningen.