Vårtermin 2019: Teoretisk filosofi I (30 hp)

 

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Vi presenterar och diskuterar rimligheten hos både klassiska och moderna förslag på hur dessa frågeställningar bör hanteras.

[Kurskod: FI10N2]

Upprop och introduktion

Fredagen den 31 augusti kl 10.00 i Hörsal 4, plan 3.

Registrering på kursen sker i samband med uppropet. (Det är inte möjligt att webregistrera sig på denna kurs.) Om du är antagen till kursen så bekräftar du alltså din plats genom att komma på uppropet. Har du inte möjlighet att komma på uppropet för att registrera dig måste du kontakta expeditionen senast samma vecka för att ta din plats i anspråk. Kommer du varken på uppropet eller kontaktar expeditionen inför det så stryks du från utbildningen och din plats ges till en reserv.
I samband med uppropet ges viktig information om kursen och om studierna i allmänhet. Sammankomsten avslutas med en kortare introduktionsföreläsning om teoretisk filosofi.

Aktuella kursscheman

Schema TFI hösten 2018

Skrivarseminariet

Under vårterminen ges ett seminarium i filosofiskt skrivande för studenter på Teoretisk filosofi I. Seminariet löper över hela terminen. Det ger kunskaper i vad som utmärker filosofiskt skrivande och hur man för fram filosofiska argument i text. Studenterna får göra konkreta övningar och skriva kortare texter.

Seminariet är uppdelat i tre moduler:
A. Argumentationsanalys
B. Verktyg och problemtyper
C. Att skriva en kortare uppsats

Lärare: Sara PackalénSama AgahiMattias Högström

 

Delkurs 1: Inledning till kunskapsteori, vetenskapsteori och semantik 7,5 hp

Den första delkursen ger en inledning till modern kunskapsteori, vetenskapsteori och semantik. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet försöker man besvara vad kunskap är, vad det innebär att ha goda epistemiska grunder för en övertygelse och ifall vi egentligen alls kan ha kunskap (skepticism). Speciella frågor som rör våra källor till kunskap - såsom varseblivning, minne och slutledning - diskuteras också. Inom det vetenskapsteoretiska avsnittet behandlas frågor om vetenskaplig metod, vad en vetenskaplig förklaring är, samt vad debatten mellan vetenskaplig realism och antirealism går ut på. Inom det semantiska avsnittet behandlas särdrag hos olika semantiska kategorier, samt begreppen mening, sanning, referens och kontext.

Lärare: Sara Packalén

Kurslitteratur:

 • Pritchard, D: What is This Thing Called Knowledge?, 4:e uppl. (Routledge, 2018).
 • Johansson, Lars-Göran: Introduktion till Vetenskapsteorin, 3:e uppl. (Thales, 2011).
 • Ytterligare litteratur omfattande högst 100 sidor.


Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia del 1 7,5 hp

Denna delkurs ger en översikt över den teoretiska filosofins utveckling från antiken till och med Kants förnuftskritik. Tonvikten är lagd vid några av den teoretiska filosofins viktigaste frågor. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

Lärare: Gösta Grönroos

Kurslitteratur:

 • Marc-Wogau, K (utg): Filosofin genom tiderna, vol 1-2 (Thales).
 • Wedberg, A,: Filosofins historia I-II.
 • Kompletterande litteratur om högst 100 sidor.

 

Delkurs 3: Inledning till logik 7,5 hp

Denna delkurs behandlar centrala logiska begrepp såsom logisk konsekvens, sanning och motsägelse, dels allmänt dels inom ramen för predikatlogik. Stor vikt läggs vid analys av den logiska strukturen hos satser i vanligt språk genom översättning till det predikatlogiska språket och vid sätten att påvisa giltighet respektive ogiltighet hos såväl formellt som informellt framförda slutledningar.

Huvudlärare: Eric Johannesson

Övningslärare: Eric JohannessonMattias Högström och Sama Agahi

Kurslitteratur:

 • Halbach, V.: The Logic Manual. (OUP, 2010)

 

Delkurs 4: Den teoretiska filosofins historia II 2,5 hp

Denna delkurs ger en översikt över den teoretiska filosofins utveckling från 1800-talet till andra världskriget. Tonvikten ligger på några av den teoretiska filosofins viktigaste teman: kunskapsteori, metafysik och språkfilosofi. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

Lärare: Gösta Grönroos

Kurslitteratur:

 • Marc-Wogau, K (utg): Filosofin genom tiderna, vol 34 (Thales).
 • VonWright, G: Logik, filosofi och språk (Thales 1993).
 • Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

 

Delkurs 5: Metafysik 5 hp

Delkursen ger en systematisk och modern introduktion till ett urval klassiska metafysiska problem. Till dessa hör frågan om tidens natur, frågan vad det egentligen innebär att något kunde vara annorlunda än det är eller måste vara på ett visst sätt, frågan ifall abstrakta entiteter egentligen finns, frågan vad ett fysiskt föremål är och vad det innebär att existera över tid, samt konflikten mellan frihet och determinism.

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

 • Ney, Alyssa, Metaphysics: an introduction (Routledge 2015).