Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

Praktisk filosofi - kandidatkurs vårterminen 2020

 

Upprop och introduktion

Torsdag 5 september, kl. 13-15, sal F271. Observera att närvaro på uppropet är obligatoriskt för att bli registrerad på kandidatkursen.

Lärare: Björn ErikssonÅsa Burman

Aktuella kursscheman

Schema PF kandidatkurs hösten 2019

 

Litteraturkurs 1: Decision theory (7,5 hp)

Lärare: H. Orri Stefánsson

The aim of this course is to introduce the basics of decision theory, and to critically discuss the philosophical foundations and implications of the theory. We start by discussing different uses of decision theory and the formulation of decision problems. After introducing the expected utility maxim, we discuss where the utilities are meant to come from and how to measure them according to the von Neumann-Morgenstern (vNM) expected utility theory. We go through the justification of the vNM axioms and consider criticism of the theory based on seemingly rational attitudes to risk that conflict with these axioms. A limitation of the vNM theory is that it assumes that alternatives give rise to an objective probability distribution over outcomes. In most realistic decision problems, however, the decision-maker has to use her own estimates of how likely an option is to lead to each of its possible outcomes (i.e., she needs to consult her subjective probabilities). Savage’s decision theory is meant to accounts for this. We discuss Savage’s axioms and the idea that a rational person’s preferences determine a unique subjective probability function (as Savage’s theory entails). We consider whether Savage’s representation theorem provides a convincing argument for Probabilism, the view that beliefs should be probabilistic. We conclude by discussing the so-called Dutch Book Argument for probabilism.

Course literature:

  • Peterson, Martin, An introduction to decision theory, Cambridge University Press 2009

 

Litteraturkurs 2: The ethics of war and peace (7,5 hp)

Teachers: Paul Bowman, Romy Eskens and Helen Frowe

Course literature:

  • Frowe, Helen, The ethics of war and peace: An introduction
  • Selected articles

 

Examensarbete (15 hp)

Denna delkurs består av ett examensarbete i form av en kandidatuppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator. Förutom individuell handledning ingår ett antal seminarier under vilka uppsatsarbetena diskuteras och ventileras. 

Kandidatuppsatsen utgör den sista delen av grundutbildningen i praktisk filosofi och examensarbetet för kandidatexamen. Den utgör ett prov på hur väl man tillägnat sig denna utbildning och ligger till grund för urvalet till avancerad nivå. För att lyckas väl med uppsatsen rekommenderas att du noga studerar betygskriterierna och följer de anvisningar som ges. 

Betyget på examensarbetet bestämmer slutbetyget på hela kandidatkursen.

Lärare: Björn ErikssonÅsa Burman

Kurslitteratur: Hansson, S-O: Verktygslära för filosofer samt för examensarbetet anvisad litteratur