Vårtermin 2019: Praktisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

 

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

[Kurskod: FI30N1]

Upprop och introduktion

Tisdag 4 september kl. 13.00 i sal E355

Lärare: Gunnar BjörnssonÅsa Burman

Aktuella kursscheman

Schema PF kandidatkurs hösten 2018

 

Litteraturkurs 1: Moral Partialism 7,5 hp

Denna delkurs innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde. Denna termin behandlas olika aspekter av moralisk partiskhet. Kursen har formen av ett seminarium och varje student förväntas delta aktivt i diskussioner och presentationer av texter. Kursen ges på engelska.

Lärare: Ulrik Kihlbom

Kurslitteratur: Artiklar i urval av läraren

 

Litteraturkurs 2: Topics in decision theory: Philosophy of game theory, 7,5 hp

This course examines the foundations and applications of game theory from a philosophical perspective. The course is divided into two parts. The first part examines central concepts of game theory, such as rationality, games, and basic solutions concepts. The second part examines how game theory has been used to analyse philosophical problems. The second part will, in particular, examine the suggestion that game theory can be used to analyse and explain the natural and emergence of social norms and morality. 

Lärare: Niklas Olsson Yaouzis

Kurslitteratur: Artiklar i urval av läraren. 

 

Examensarbete 15 hp

Denna delkurs består av ett examensarbete i form av en kandidatuppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator. Förutom individuell handledning ingår ett antal seminarier under vilka uppsatsarbetena diskuteras och ventileras. 

Kandidatuppsatsen utgör den sista delen av grundutbildningen i praktisk filosofi och examensarbetet för kandidatexamen. Den utgör ett prov på hur väl man tillägnat sig denna utbildning och ligger till grund för urvalet till avancerad nivå. För att lyckas väl med uppsatsen rekommenderas att du noga studerar betygskriterierna och följer de anvisningar som ges. 

Betyget på examensarbetet bestämmer slutbetyget på hela kandidatkursen.

Lärare: Gunnar BjörnssonÅsa Burman

Kurslitteratur: Hansson, S-O: Verktygslära för filosofer samt för examensarbetet anvisad litteratur