[Kurskod: FI30N1]

Upprop och introduktion

Tisdag 16 januari kl. 10.00 i sal D734

Lärare: Gunnar BjörnssonÅsa Burman

Aktuella kursscheman

Schema PF kandidatkurs våren 2018

 

Litteraturkurs 1: Equality 7,5 hp

Denna delkurs innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde. Denna termin behandlas olika aspekter av jämlikhet. Kursen har formen av ett seminarium och varje student förväntas delta aktivt i diskussioner och presentationer av texter. Kursen ges på engelska.

Lärare: Julia Mosquera

Kurslitteratur: Selected articles

Equality course description (27 Kb)

 

Litteraturkurs 2: Kunskapsteori 7,5 hp

Denna delkurs innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ytterligare ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde. Denna termin behandlas kunskapsteoretiska problem. Kursen har formen av ett seminarium och varje student förväntas delta aktivt i diskussioner och presentationer av texter.

Lärare: Mikael Janvid

Kurslitteratur: 

  • Williams, M. Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  • Nagel, J. Knowledge: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2014.

  • Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

Kunskapsteori: Läsanvisningar (83 Kb)

 

Examensarbete 15 hp

Denna delkurs består av ett examensarbete i form av en kandidatuppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator. Förutom individuell handledning ingår ett antal seminarier under vilka uppsatsarbetena diskuteras och ventileras. 

Kandidatuppsatsen utgör den sista delen av grundutbildningen i praktisk filosofi och examensarbetet för kandidatexamen. Den utgör ett prov på hur väl man tillägnat sig denna utbildning och ligger till grund för urvalet till avancerad nivå. För att lyckas väl med uppsatsen rekommenderas att du noga studerar betygskriterierna och följer de anvisningar som ges. 

Betyget på examensarbetet bestämmer slutbetyget på hela kandidatkursen.

Lärare: Gunnar BjörnssonÅsa Burman

Kurslitteratur: Hansson, S-O: Verktygslära för filosofer samt för examensarbetet anvisad litteratur