Praktisk filosofi I hösten 2018

Upprop

Fredag 12 januari kl. 13.00 i hörsal 9, hus D, plan 3

Introduktionsföreläsning

Måndag 15 januari kl. 13-15 i sal 416, hus D, plan 4
Föreläsare: Jonas Olson

Föreläsning i tentateknik

Hur skriver man en bra tentamen i filosofi?
Måndag 26 februari kl. 13-15 i hörsal 11, hus F, plan 3
Föreläsare: Mats Ingelström

 

Aktuella kursscheman

Schema PF I våren 2018

 

Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik 6hp

Denna delkurs består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som syftar till att introducera centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Åsa Burman, Peter Ryman, Amanda Thorell

Kurslitteratur

 • Feldman, R: Reason and Argument
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 2: Normativ etik 6hp

Denna delkurs består av en serie föreläsningar som syftar till att introducera centrala frågor och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala frågor inom normativ etik: Hur bör man handla? Hur bör man vara som människa? Vilket ansvar har man för andra varelser? Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? Exempel på centrala normativa teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Delkursen består också av ett antal gruppseminarier i tillämpad etik där deltagarna får fördjupa sig i ett konkret etiskt problemområde. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Olle Torpman

Kurslitteratur

 • Julia Driver: Ethics – The Fundamentals
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 3: Metaetik 6hp

Denna delkurs introducerar centrala begrepp och teorier om normer och värderingar. Exempel på frågor som behandlas: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Är det möjligt att hysa välgrundade uppfattningar i värdefrågor? Till delkursen hör ett antal gruppseminarier där studenterna får fördjupa sig i några av de frågeställningar som tas upp på föreläsningarna. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. 

Lärare: Björn Eriksson

Kurslitteratur:

 • Bergström, L: Grundbok i värdeteori.
 • Mackie, J.L: Ethics: Inventing right and wrong.
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 

Delkurs 4: Metafysik 6 hp

Denna delkurs består av en serie föreläsningar som introducerar och diskuterar centrala metafysiska problem inom praktisk filosofi. Exempel på sådana problem är personlig identitet, fri vilja och frågan om varför det finns något alls. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Peter Ryman

Kurslitteratur:

 • Conee & Sider: Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics.
 • van Inwagen, P: Metaphysics, fjärde upplagan.
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia 6 hp

Aristoteles (384-322 f.Kr.) och John Stuart Mill (1808-1873) tillhör filosofihistoriens mest inflytelserika tänkare. I denna kurs studeras några av deras centrala verk. Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Vad är dygdigt handlande? Vad är rättvisa och vänskap? Är en handling rätt om och endast om den maximerar lyckan? Kursen tar också upp Mills försvar för friheten och för jämlikhet mellan kvinnor och män.

Lärare: Jonas Olson

Kurslitteratur

 • Aristotle, Nicomachean Ethics. Flera olika utgåvor finns och kan användas, t.ex. T. Irwin (ed., trans.), 2nd ed., Hackett, 1999; C. D. C. Reeves (ed., trans.), Hackett, 2014.
 • J. S. Mill, Utilitarianism, R. Crisp (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1998. Även andra utgåvor finns och kan användas.