Denna kurs utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem har både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. De normativa aspekterna står i centrum under den första terminen. Kursen syfte är att ge dig en god grund för att analysera normativa problem. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning.

 

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik höstterminen 2020

 

Upprop

Upprop för antagna studenter:

Fredag 30 augusti, kl. 10–12, hörsal 7, Södra Husen D.

Upprop för reserver:
Fredag 30 augusti, kl. 13–15, hörsal 12, Södra Husen D.

Introduktionsföreläsning

2 september, kl. 15–17, E319, Södra Husen E.
Föreläsare: Erik Angner

Föreläsning i tentateknik

Hur skriver man en bra tentamen i filosofi?
Se schemat
Föreläsare: Håkan Salwén

Aktuella kursscheman

Kursen ges endast för programstudenter, på hösten
Schema PFI - FEP hösten 2019

 

Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik 6 hp

Den första delkursen har som syfte att förmedla för utbildningen grundläggande analytiska kunskaper och färdigheter. Delkursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som introducerar centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Sama Agahi, Åsa Burman

Kurslitteratur:

  • Feldman, R: Reason and Argument (välj gärna Pearson New International Edition)
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 2: Normativ etik 6 hp

Denna delkurs fokuserar på normativa frågor av grundläggande karaktär för oss människor. Exempel: Hur bör man leva? Hur bör man handla? Vad skiljer de handlingar som bör utföras från de handlingar som inte bör utföras? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala normativa teorier introduceras. Ett exempel på sådana normativa teorier är utilitarismen. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Krister Bykvist

Kurslitteratur: 

  • Bykvist: Utilitarianism, A Guide for the Perplexed
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 3: Politisk filosofi 6 hp

Denna delkurs fokuserar på normativa frågor av samhällelig karaktär. Exempel: Hur bör det som kan fördelas i ett samhälle fördelas? Kan en ojämlik fördelning rättfärdigas? Vem bör bestämma vad i ett samhälle? Är individens frihet okränkbar? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala politiska teorier introduceras. Exempel på sådana teorier är liberalism, libertarianism och marxism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. OBS: Kursen ges på engelska.

Lärare: Julia Mosquera

Kurslitteratur:

  • Kymlicka, W: Contemporary Political Philosophy, An Introduction, second edition
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 4: Metaetik 6 hp

Denna delkurs behandlar normer och värderingar utifrån ett annat och mer grundläggande perspektiv än de två tidigare delkurserna. Istället för frågor om vad som gör en handling eller politik rätt eller fel reser metaetiken frågor om den semantiska, metafysiska och epistemiska grunden för normativa och värdemässiga uppfattningar. Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar centrala frågor och positioner i metaetik. Exempel på sådana frågor: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Björn Eriksson

Kurslitteratur:

  • Fischer, Andrew. Metaethics: An Introduction (Routledge 2014).
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 5: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi 6 hp

Delkursen består av en serie föreläsningar och gruppseminarier som introducerar och analyserar centrala begrepp och problem inom ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi. Exempel på begrepp som analyseras är välfärd, rationalitet och kollektiva val. Problem som analyseras är t.ex. förhållandet mellan preferenser, välfärd, och värde, samt grundläggande frågor om välfärdens natur och mätning av välfärd. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: H. Orri Stefánsson

Kurslitteratur:

  • Reiss, Julian: Philosophy of Economics, A Contemporary Introduction
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren