Kursen ges både höst och vår.

 

Vetenskapsfilosofi I höstterminen 2020

 

Kursen behandlar några av de viktigaste frågorna och mest inflytelserika teorierna som har formulerats inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början.  Bland de filosofiska frågor av principiellt intresse för vetenskapen som kursdeltagarna kommer att ägna sig åt ingår:

  • Hur fungerar vetenskapliga slutledningar?
  • Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri?
  • Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende?
  • Vad är en vetenskaplig förklaring?
  • Vad är en naturlag, och ett orsakssamband?
  • Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?
  • Hur utvecklas teorierna inom vetenskapliga forskningsfält över längre tidsperioder?

Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

Kursdeltagarna antas besitta en grundläggande förståelse av begreppen sanning, kunskap och logisk giltighet. Dessa begrepp gås inte igenom under kursen, men en kort introduktion görs tillgänglig på kursens Athena-sida några veckor före kursstart, ämnad för de som inte har studerat någon filosofi, logik eller motsvarande.

Tillgång till Athena är nödvändigt för deltagande på kursen (inloggningsmöjlighet ges automatiskt vid registrering), då kompletterande kurslitteratur och instruktioner kontinuerligt tillhandahålls där.

Aktuellt kursschema

Schema Vetenskapsfilosofi I hösten 2019

Lärare: Henning Strandin

Kurslitteratur:

  • Alex Rosenberg, Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, 3:e utgåvan
  • Kompletterande litteratur högst 200 sidor