Denna kurs ger en översiktlig framställning av grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Kursen behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, samt distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna satser. Teoretiska överväganden som idén att sanningsvillkor utgör en del av en sats mening, och kompositionalitetsprincipen, utgör också viktiga teman under kursen. Mot bakgrund av klassiska teorier från Frege och Russell, om olika typer av språkliga uttrycks semantiska egenskaper, introduceras Kripkes teori om namn och rigida designatorer. I samband med denna diskussion introduceras problem kring semantiken för modala utsagor, och möjlig världs-semantik introduceras som ett viktigt verktyg för att klargöra dessa och andra semantiska svårgheter, såsom kontextberoende; Kaplans om detta fenomen diskuteras. Vidare introduceras grundläggande ansatser till att förstå språkets pragmatik, såsom Grices teori om implikaturer och Searles talaktsteori. Till sist diskuteras mer generella språkfilosofiska teorier, som på ett eller annat sätt försöker analysera begreppet språklig mening, såsom Grice’s, Lewis’ och Davidsons teorier.

Förkunskapskrav: 
Teoretisk filosofi I, 30 hp, Teoretisk filosofi I – logik, 30 hp, eller motsvarande kurs från annat lärosäte.

 

Språkfilosofi I höstterminen 2020

 

Kursplan: Språkfilosofi I FIPL1G (187 Kb)

Annan viktig information:

  • Kursen ersätter Språkfilosofi (7.5 hp), med koden FISP1G.

  • Kursen ges både som fristående 7.5 hp-kurs och som valbar delkurs i Teoretisk filosofi II, 30 hp och Teoretisk filosofi – kandidatkurs, 30 hp.

Ges både på vår- och höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens första hälft.

Undervisningsspråk: svenska

Aktuellt kursschema:

Schema Språkfilosofi I våren 2020

Lärare: Peter Pagin

Kurslitteratur:

  • Daly, Chris, Philosophy of Language, an introduction, Bloomsbury 2012. (Finns som e-bok)
  • Martinich, A.P; Sosa, David (eds.), The Philosophy of Language, Oxford UP, 2013.
  • Lärarens bildspel.

För detaljerad kursbeskrivning med läsanvisningar: se kursens Athenasida (upprättas senast en vecka före kursen börjar)

Examination: Hemuppgifter och en avslutande salskrivning.

Närvarokrav: Närvaro på minst 70% av lektionstillfällena är obligatorisk.