Kursen ger en delvis historisk, delvis tematisk översikt över centrala teorier om förhållandet mellan mentala och fysiska fenomen. Den behandlar bl a dualistiska, behavioristiska, och funktionalistiska teorier samt identitetsteori och interpretivistiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas intentionala attityder (trosföreställningar, önskningar m m) och medvetande/subjektivitet. Kursen ges under första hälften av terminen.

 

Medvetandefilosofi höstterminen 2020

 

Undervisningsspråk vårterminen 2020: svenska

Förkunskapskrav: Teoretisk filosofi I (eller motsvarande)

Kursplan: Kursplan Medvetandefilosofi FIPM10 (177 Kb)

Aktuellt kursschema:
Schema för Medvetandefilosofi våren 2020

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Chalmers, D: Philosophy of Mind/Classical and Contemporary Readings (Oxford University Press).

  • Ravenscroft, I: Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, Oxford University Press).

Närvarokrav: Närvaro på minst 70% av lektionstillfällena är obligatorisk.

Examination: Kursen examineras genom en salstentamen och en skriftlig inlämningsuppgift i form av en uppsats.