Kursen ger en delvis historisk, delvis tematisk översikt över centrala teorier om förhållandet mellan mentala och fysiska fenomen. Den behandlar bl a dualistiska, behavioristiska, och funktionalistiska teorier samt identitetsteori och interpretivistiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas intentionala attityder (trosföreställningar, önskningar m m) och medvetande/subjektivitet. Kursen ges under första hälften av terminen.

Undervisningsspråk höstterminen 2019: svenska

Förkunskapskrav: Teoretisk filosofi I (eller motsvarande)

Aktuellt kursschema:
Schema för Medvetandefilosofi hösten 2019

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Chalmers, D: Philosophy of Mind/Classical and Contemporary Readings (Oxford University Press).

  • Ravenscroft, I: Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, Oxford University Press).