Denna kurs tar vid efter Logik I, och fördjupar bekantskapen med första ordningens logik. Större vikt läggs vid förmågan att ge strukturella induktionsbevis. Förståelse av predikatlogikens uttryckskraft förbättras genom mer avancerade översättningsövningar mellan naturligt språk och det formella språket. Vid sidan av tablåmetoden introduceras två nya härledningssystem: axiomatiska system och naturlig deduktion, och vi övar på att bevisa logisk följd genom att genomföra härledningar i framför allt naturlig deduktion. Vi fördjupar förståelsen av det semantiska begreppet logisk konsekvens, och besläktade begrepp, genom att gå igenom några av dessa begrepps metateoretiska egenskaper, och genom att fortsätta öva på att konstruera motexempelsmodeller till ogiltiga argument, och till satser som är kontingenta eller logiskt falska. Den begreppsliga skillnaden mellan den semantiska (logisk konsekvens) och den syntaktiska (härledbarhet) definitionen av logisk följd diskuteras, och relationen mellan dessa två sorters definitioner beskrivs. Studenten får också fördjupa sin förståelse av elementär mängdlära, i så måtto att denna behövs för modellteorin för första ordningens logik. Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som avviker från första ordningens predikatlogik, såsom i första hand intuitionistisk logik, samt system som går utöver första ordningens logik, såsom andra ordningens logik.

Logik I är ett nödvändigt förkunskapskrav för Logik II. Detta förkunskapskrav uppfylls också om man har läst Introduktion till logik (7.5 hp) (t.o.m ht 18) eller delkursen Inledning till logik (7.5) inom Teoretisk filosofi I (t.o.m ht 18). Kursen ges tillsvidare endast på hösten.

 

Logik II höstterminen 2020

 

Kursplan: Logik II FILO2G (182 Kb)

Aktuellt kursschema:

Schema Logik II hösten 2019

Lärare: Eric Johannesson (föreläsningar), Adam Ramirez Lundström (övningar)

Närvarokrav: Närvaro på minst 50% av lektionstillfällena är obligatorisk.

Examination: Kursen examineras med inlämningsuppgifter och en avslutande salskrivning.

Detaljerad kursplanering med betygskriterier och schema

Övrig information om kursen:

Kommer att meddelas kursdeltagarna på kursens Athenasida.

Kurslitteratur:

  • Goranko, V., Logic as a Tool, (Wiley and sons, 2016).
  • Kompletterande text om max 150 sidor.