Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar. Till dessa hör:

  • Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande analys, givet Gettierproblemet?
  • Är epistemiskt rättfärdigande, och kunskap, externalistiskt eller internalistiskt?
  • Vilken struktur har de skeptiska argumenten och hur kan de bemötas?
  • Är epistemiskt rättfärdigande fundamentistiskt eller koherentistiskt, eller av annat slag?
  • Ska kunskapsanspråk och kunskapstillskrivningar förstås kontextualistiskt?
  • Vad är a priori kunskap, och finns sådan kunskap?
  • Bör kunskapsteorin naturaliseras?

Kunskapsteori höstterminen 2020

Undervisningsspråk vårterminen 2020: svenska

Aktuellt kursschema
Schema Kunskapsteori våren 2020

Lärare: Mikael Janvid

Kurslitteratur:

  • Williams, M. Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  • Nagel, J. Knowledge: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2014.
  • Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

Närvarokrav: Närvaro på minst 70% av lektionstillfällena är obligatorisk.

Kursplan: Kursplan Kunskapsteori FIEP1G (181 Kb)

Länshänvisningar: Läshänvisningar (58 Kb)