Kursen går igenom filosofiska frågeställningar som väcks av fysik i allmänhet och modern fysik i synnerhet. Bland de frågeställningar som behandlas hör: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvalsdebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummet och tidens filosofi, samt den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

Fysikens filosofi höstterminen 2020

Kursen ges 2019 på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Undervisningsspråk vårterminen 2019: engelska

Kursplan: Fysikens filosofi FIFY10 (173 Kb)

Aktuellt kursschema:

Schema Fysikens filosofi hösten 2019

Lärare: Casey McCoy

Kurslitteratur: 

  • Rickles, Dean, The Philosophy of Physics, Polity, 2016.
  • Cushing, James, Philosophical Concepts in Physics, Cambridge University Press, 2008.
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren.

Närvarokrav: Närvaro på minst 50% av undervisningstillfällena obligatorisk.

Examination: Salskrivning.