Kursen behandlar problem och teoribildningar inom den samtida matematikfilosofin. En översikt över matematikfilosofins huvudsakliga metafysiska, semantiska och epistemologiska frågor ges, såväl som över de mest tongivande teorier och lösningsförslag som dessa frågor och problem givit upphov till. Viss tid ägnas åt

en historisk genomgång av ämnets utveckling från antiken fram till modern tid, men fokus ligger på de problem och teorier som dominerat matematikfilosofin sedan slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Bland de teorier som presenteras märks särskilt platonism, logicism, formalism, intuitionism samt strukturalism.

 

Matematikens filosofi höstterminen 2020

 

Kursplan: Kursplan Matematiken filosofi FIMF10 (175 Kb)

Förkunskapskrav:

Teoretisk filosofi I 30 hp, (eller motsvarande kurs från annat lärosäte).

Ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Aktuellt kursschema

Schema för Matematikens filosofi, hösten 2019

Lärare: Henrik LagerlundSama Agahi och Tor Sandqvist

Kurslitteratur: 

  • Linnebo, Øystein, Philosophy of Mathematics, Princeton, 2017.
  • Marcus, Russell & McEvoy, Mark (eds.), An Historical Introduction to the Philosophy of Mathematics, Bloomsbury Academic, 2016.

Examination: Salskrivning.

Närvarokrav: Närvaro på minst 75% av föreläsningarna obligatorisk.

Ytterligare information och detaljerad plan för kursen finns på kursens Athena-sida.