Denna kurs motsvarar Praktisk filosofi I - heltid dag. Skillnaden är att här löper kursen på deltid över två terminer (höst/vår) med föreläsningar på kvällstid. De två första delkurserna läses på höstterminen och följande tre delkurser på vårterminen.

Praktisk filosofi I - deltid kväll höstterminen 2020

Upprop

Måndag 2 september, kl. 18–19, Hörsal 12, Södra Husen F.

Introduktionsföreläsning

Onsdag 4 september, kl. 18–20, Hörsal 12, Södra Husen F.
Lärare: Jonas Olson

Aktuella kursscheman

Observera att denna kurs startar endast på hösten.
Schema hösten 2019

Schema våren 2020

Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik 6 hp

Hålls endast på hösten

Denna delkurs består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som syftar till att introducera centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Peter Ryman

Kurslitteratur

 • Feldman, R: Reason and Argument (välj gärna Pearson New International Edition)
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 2: Normativ etik 6 hp

Hålls endast på hösten

Denna delkurs består av en serie föreläsningar som syftar till att introducera centrala frågor och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala frågor inom normativ etik: Hur bör man handla? Hur bör man vara som människa? Vilket ansvar har man för andra varelser? Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? Exempel på centrala normativa teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Anders Herlitz

Kurslitteratur

 • Julia Driver: Ethics – The Fundamentals
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 3: Metaetik 6 hp

Hålls endast på våren

Denna delkurs introducerar centrala begrepp och teorier om normer och värderingar. Exempel på frågor som behandlas: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Är det möjligt att hysa välgrundade uppfattningar i värdefrågor? Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. 

Lärare: Victor Moberger

Kurslitteratur:

 • Bergström, L: Grundbok i värdeteori.
 • Mackie, J.L: Ethics: Inventing right and wrong.
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 

Delkurs 4: Metafysik 6 hp

Hålls endast på våren

Denna delkurs består av en serie föreläsningar som introducerar och diskuterar centrala metafysiska problem inom praktisk filosofi. Exempel på sådana problem är personlig identitet, fri vilja och frågan om varför det finns något alls. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

Lärare: Björn Eriksson

Kurslitteratur:

 • Conee & Sider: Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics.
 • van Inwagen, P: Metaphysics, fjärde upplagan.
 • Kompletterande litteratur i urval av läraren

 

Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia 6 hp

Hålls endast på våren

Aristoteles (384-322 f.Kr.) och John Stuart Mill (1808-1873) tillhör filosofihistoriens mest inflytelserika tänkare. I denna kurs studeras några av deras centrala verk. Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Vad är dygdigt handlande? Vad är rättvisa och vänskap? Är en handling rätt om och endast om den maximerar lyckan? Kursen tar också upp Mills försvar för friheten och för jämlikhet mellan kvinnor och män.

Lärare: Karin Enflo

Kurslitteratur

 • Aristotle, Nicomachean Ethics. Flera olika utgåvor finns och kan användas, t.ex. T. Irwin (ed., trans.), 2nd ed., Hackett, 1999; C. D. C. Reeves (ed., trans.), Hackett, 2014.
 • J. S. Mill, Utilitarianism, R. Crisp (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1998. Även andra utgåvor finns och kan användas.