Olle Torpman, Filosofiska institutionen
Olle Torpman, Filosofiska institutionen

Olle Torpman är doktor i praktisk filosofi och anställd vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen Libertarianism and Climate Change, i vår släpps hans bok Miljöetik: Från problem till lösning (Studentlitteratur).

Vem riktar sig boken till?

– Den är skriven på svenska och riktar sig både till studenter på akademisk grundnivå och en intresserad allmänhet. Boken är tänkt att fylla ett tomrum i klimatdebatten.

Hur kom det sig att du skrev en bok om miljöetik?

– Boken är ett resultat av de vida kontakter och samverkan jag haft över institutionsgränserna genom åren som doktorand här på universitetet. Jag har varit inblandad i miljökurser vid Stockhom Resilience Center, vid Filosofiska institutionen samt vid institutionen för naturgeografi. Jag har också varit i samarbeten med juridicum och en av fem utvalda i en doktorandgrupp för tvärvetenskaplig miljöforskning. Jag har därutöver medverkat på kurser vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, samt vid diverse gymnasieskolor. Jag har också föreläst externt för bland andra Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet.

– Jag insåg att det saknades en samlad och lättillgänglig tvärvetenskaplig behandling av de moralfrågor som är centrala för dagens miljöproblem. Mina erfarenheter från dessa olika miljöer, tillsammans med min forskning, har resulterat i boken.


Kort om Miljöetik: Från problem till lösning

Miljöetik: Från problem till lösning
Miljöetik: Från problem till lösning

Den naturvetenskapliga forskarkåren står alltmer enad – vi blir fler och fler människor på jorden och våra aktiviteter blir alltmer tärande på miljön. Vi skövlar regnskogarna, utfiskar haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Genomsnittstemperaturen höjs, vattennivåer stiger och allt fler djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar ökar, och världens svältsituation förvärras. Som om inte detta vore nog lär dessa problem framöver eskalera i både antal och intensitet. Med en ökande medvetenhet om de stegrande miljöproblemen aktualiseras frågor om våra moraliska förpliktelser att förhindra denna utveckling. Har vi ett ansvar att stoppa miljöförstöringen? I så fall, gentemot vad eller vem: miljön i sig eller enbart oss själva som är beroende av den? Och hur ser vårt ansvar ut gentemot kommande generationer?

Trots den vetenskapliga enigheten om miljöproblemen står världen oenig om hur de ska lösas. Men vad beror då detta på? Min utgångspunkt i denna bok är att mycket av de kvarvarande oenigheterna beror på att vi har olika grundsyn i moralfrågor – om vad som har värde, om vilka som har moralisk status och om vilka normer som är korrekta. Jag tror också att oenigheten beror på en oklarhet kring vilka rekommendationer som dessa moralperspektiv ger då de tillämpas på miljöproblemen. Därför tror jag att varken vetenskaperna eller politiken är tillräckliga för att lösa miljöproblemen. Dessa kan nämligen inte ge oss svar på frågorna om vad som i grunden är bra eller om hur vi bör agera och leva våra liv. De ger oss måhända medel för att nå våra mål, men de ger oss inga svar på frågan om vilka mål vi bör ha. De kan heller inte förklara varför de beslut vi väl fattar är riktiga eller felaktiga. Etiken kan däremot göra det. Miljöetiken är den gren av etiken där de moraliska frågorna kring miljöproblemen studeras i detalj. Det är också vad som görs i denna bok.

Här kan du läsa ett utdrag ur boken: Provläs

Mer information om boken: www.studentlitteratur.se/#9789144107738/Miljöetik/