Styrdokument

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Om oss
  5. Styrdokument

Styrdokument

Här finns samlade styrdokument för filosofiska institutionen. Här kan du läsa om institutionens arbete med arbetsmiljö, likabehandling och miljö. Mer information om universitetsgemensamt  arbete med dessa och angränsande frågor finns på universitetets hemsida.

Lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Filosofiska institutionen

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Likabehandling

Målet för likabehandlingsarbetet vid Filosofiska institutionen är en jämställd miljö för alla som arbetar och studerar vid institutionen. I det ingår en arbets- och studiemiljö som ger alla anställda och studerande lika möjligheter att utvecklas inom ramen för institutionens verksamhet. Alla ska bemötas med respekt och erbjudas en filosofisk stimulerande arbets- och studiemiljö, fri från kränkningar.

Handläggningsordning vid trakasserier

Filosofiska institutionen ser allvarligt på trakasserier och diskriminering, oavsett vem som drabbas. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning , funktionsnedsättning eller ålder.

Miljöarbete

Stockholms universitet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i universitets och institutionens vardagliga arbete.

Kontakt

Sommar foto

Besöksadress
Filosofiska institutionen
Universitetsvägen 10 D,
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE - 106 91, Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
ref 102
Box 50741
202 70 Malmö

Sociala medier: @filosofiska

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.