Vi är glada att rapportera att vår professor emeritus Lars Bergström prisats för sitt långvarigt inflyteserika arbete. Så här skriver Vitterhetsakademien:

Rettigska priset tilldelas professor Lars Bergström , Stockholm, för hans internationellt inflytelserika fackfilosofiska författarskap och hans värdefulla bidrag till den filosofiska diskussionen i Sverige.

Prissumma: 400 000 kr

Professor Lars Bergström har en omfattande och bred filosofisk produktion inom framförallt moralfilosofi, värdeteori, vetenskapsteori och språkfilosofi, men har även gett bidrag till politisk filosofi och religionsfilosofi. Hans bidrag till utilitaristisk etik och till W. V. Quines filosofi har varit internationellt särskilt betydelsefulla. I sin doktorsavhandling från 1966, The Alternatives and Consequences of Actions, tar Bergström upp grundläggande problem förknippade med den utilitaristiska etiken. Han visar övertygande att dess normativa rimlighet i hög grad är avhängig av hur man förstår en handlings alternativ och konsekvenser. Det var frågor som tidigare föga uppmärksammats i diskussioner om utilitarism, som huvudsakligen hade varit koncentrerade till värdeteoretiska problem i samband med försök att värdera och jämföra konsekvenserna av olika handlingar. 

Internationell uppmärksamhet

Avhandlingen och Bergströms frågor var i själva verket av central relevans för varje form av konsekvensetik, inte bara för utilitarism. Avhandlingen rönte stor internationell uppmärksamhet och gav upphov till en livlig och omfattande diskussion i fackfilosofiska tidskrifter, i vilken Bergström själv deltog med flera uppsatser efter avhandlingen. Diskussionen fortsatte inpå 90-talet. En av förgrundsgestalterna inom analytisk filosofi under andra hälften av förra seklet var W. V. Quine. Han utmanade bland annat den logiska empirismen, som hade sin höjdpunkt under 1900-talets första hälft, och utvecklade en teori om språklig mening som kom att stå i centrum för en stor del av den filosofiska diskussionen. I denna teori har begreppet observationssats en central ställning och Bergström bidrog till den utveckling som begreppet undergick i Quines filosofi. I ett arbete från 80-talet påvisade Bergström att Quines dåvarande definition inte var tillfredsställande. Quine accepterade kritiken och reviderade sin begreppsbildning. Som framgår av flera av Quines senare skrifter fortsatte Bergström att genom egna arbeten och korrespondens med Quine påverka olika inslag i dennes filosofi. Bland Bergströms många andra värdefulla bidrag kan nämnas hans vetenskapsteoretiska inlägg i bland annat diskussioner som förts av Davidson och Quine om flera olika teman: empirism, naturalism, relativism, objektivitet, skepticism och meningsobestämdhet.

Stor spridning av värdefull kunskap

Lars Bergström har också bidragit till den filosofiska diskussionen genom flera svenskspråkiga böcker om centrala filosofiska problem, ett stort antal uppsatser i svenska tidskrifter och ett mångårigt redaktörskap för Filosofisk tidskrift. Bergström fortsätter ett slag av författarskap som förr var en självklarhet för filosofer, nämligen att inte endast rikta sig till kolleger i det egna ämnet utan även till vetenskapsidkare inom andra ämnen och till en filosofiintresserad allmänhet och att på så sätt försöka bidra till filosofisk reflexion inom den egna kulturkretsen. Hans bok Objektivitet (1972) var ett bidrag till den då livliga debatten i Sverige i frågan huruvida vetenskapen kan vara objektiv och i så fall om den bör vara det. Hans Grundbok i värdeteori (1990), som används som lärobok vid svenska universitet, lyckas på ett litet utrymme inträngande diskutera olika filosofiska positioner om hur värdeomdömen ska förstås och vilken roll de kan tilldelas. I en senare bok, Döden, livet och verkligheten, från 2004 diskuterar han ett stort antal klassiska filosofiska problem om teman som exemplifieras i bokens titel. Diskussionen är ofta mycket skarpsinnig och har viktiga metafysiska och kunskapsteoretiska poänger men sker anmärkningsvärt nog på en helt vardagsspråklig prosa utan användning av filosofiska facktermer och utan åberopande av filosofiska auktoriteter. I hans senaste bok från 2011, Tankegångar, finns sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Dessa är en samling essäer, de flesta publicerade tidigare, om centrala problem inom de nämnda områdena. 

(från Vitterhetsakademiens hemsida)

Priset delades ut vid Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2017.