per-erik.malmnas@philosophy.su.se

Per-Erik Malmnäs

foto av Per-Erik Malmnäs

 

Per-Erik Malmnäs är född i Stockholm 1944. FK 1968 och FD 1981. Docent i teoretisk filosofi 1996. Professor 2002.

Huvudområden

Mina huvudintressen är sannolikhetsteorins grundvalar och beslutsteori. Inom beslutsteori har jag ägnat mig åt att försöka modifiera den klassiska teorin så att formella metoder skall kunna användas i ökad utsträckning vid beslut. Jag har även sökt reda ut vilka slags argument man kan ge för beslutsregler såsom principen att maximera det förväntade värdet.

 

 

Projekt

 1. ‘Grunder för statistisk inferens’, HSFR, projektledare 1983 - 1984.
 2. ‘En normativ teori för ändliga beslutssituationer’, HSFR, projektledare 1987 - 1989.
 3. ‘Värderingsfunktioner inom mjuk beslutsteori’, HSFR, projektledare 1990 - 1991, 1993 - 1995.
 4. ‘Beslutsteoretisk teknik och kärnavfallsfrågan’, Statens kärnbränslenämnd, projektledare 1991 - 1993.
 5. ‘Osäkerhet och vaghet i beslutsteori’, HSFR, projektledare 1995 - 1999.
 6. ‘Anbudsutvärdering med stöd av hypermjuk beslutsteori’, Banverket HK, expert 1998.
 7. ‘Riskvärderingsmetoder i vaga domäner’, Banverket HK, expert 1998.
 8. ‘Hypermjuk beslutsteori och optimering av det industriella brandskyddet’, Brandforsk, projektledare 1999 - .

Böcker

From Qualitative to Quantitative Probability, Stockholm 1981.

Artiklar

 1. Prawitz, D. och P.E. Malmnäs 1968: A survey of some connections between classical, intutionistic and minimal logic, i Schütte, K. (ed) Contributions to Mathematical Logic, Amsterdam 1968.
 2. Axiomatiska argument för utilitetsprincipen. En formell undersökning, i Rabinowicz, W. (red) Valets vedermödor, Thales, Stockholm 1991.
 3. Towards a Mechanization of Real-life Decisions, i Prawitz, D. och D. Westerståhl (eds) Logic and Philosophy of Science in Uppsala, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994.
 4. Axiomatic Justifications of the Utility Principle: A Formal Investigation, Synthese, vol 99, nr 2, 1994.
 5. ‘Allais paradox och maximering av förväntat värde’, Filosofisk Tidskrift 1/95.
 6. ‘Kuvertproblemet: en kommentar’, Filosofisk Tidskrift 4/96.
 7. ‘Grunder för klassisk beslutsteori’, i Lindahl, L., Needham, P. och R. Sliwinski (red.) For Good Measure, s. 154-162, Filosofiska institutionen UU 1997.
 8. Elgemyr, A. och -: ‘EMU-frågan som ett beslutsproblem’, Tidskrift för politisk filosofi 2/1997.
 9. ‘Kuverproblemet igen’ i Lindahl, L., Odelstad, J. och R. Sliwinski (red.) Not Without Cause, s. 112-117, Filosofiska institutionen UU.
 10.  - och H. Mathlein: ‘Odysseus’ Bedroom’, Gymnasium 106/1 1999.

Rapporter i urval

 1. Real-life Decisions, Expected Utility and Effective Computability, Forskningsrapport HSFR 1990 F 677/87.
 2. Axiomatic Justifications of the Utility Principle: A Formal Investigation, Forskningsrapport HSFR 1990.
 3. Festina lente - en beslutsanalys av kärnavfallsfrågan, Rapport.
 4. Methods of Evaluations in Supersoft Decision Theory, Rapport HSFR 1995.
 5. TI PAQW- Beslutsproblem och beslutsteoretisk teknik, Rapport HSFR1995
 6. Fuzzy, En lägesrapport, Filosofiska institutionen SU 1999.
 7. Alisterupphandlingen och beslutsanalys, Rapport BT-dok 99006, Banverket HK 1999.
 8. Foundations of Applicable Decision Theory, Rapport Filosofiska institutionen SU 1999.
 9. Flervärd logik för vaga villkor, En not, Filosofiska institutionen SU 2000.
 10. och J. Thorbiörnson: Lämpliga metoder för att beräkna kostnaderna för kärnkraftens slutsteg, Rapport, Statens kärnkraftinspektion 2000.

Övrigt

a. En av grundarna av forskargruppen DECIDE, www.dsv.su.se/DECIDE, som i sin tur ingår i Agent Link, ett ESPRIT Network of Excellence, med nio europeiska parter.

b. Institutionens representant i styrgruppen för SURRP (Stockholm University Risk Research Project). Övriga ämnen är DSV (Magnus Boman), företagsekonomi (Bo Green, Claes Hägg), matematik (Anders Martin-Löf), psykologi (Henry Montgomery) och statistik (Daniel Thorburn). Inom SURRP projektledare för en tvärvetenskaplig kurs i beslutsfattande som skall vända sig till doktorander vid universitet och högskolor och till personer verksamma inom myndigheter och företag.

c. Associerad forskare till Industrilogik L4i AB.

d. Ingår i Vitterhetsakademiens referensgrupp för nyöversättningen av Platons skrifter.

e. Samverkan med institutionen för brandteknik LTH i projektet ‘Hypermjuk beslutsteori och optimering av det industriella brandskyddet’.