stina.bjorkholm@philosophy.su.se

Jag påbörjade mina studier i praktisk filosofi 2014 vid Stockholms universitet och tog magisterexamen våren 2017. Under studietiden har jag i både min kandidatuppsats och magisteruppsats fokuserat på metaetik och även i min avhandling kommer jag behandla metaetiska frågor. Närmre bestämt är jag intresserad av att utreda den tillsynes dubbelsidiga naturen hos moralomdömen, dvs. att de verkar besitta egenskaper som tyder på att de är trosföreställningar och även egenskaper som tyder på att de är önskningar. 

Handledare: Gunnar Björnsson och Anandi Hattiangadi