foto av Sama Agahi
Sama Agahi (foto: Niklas Björling)

tel. 08-674 79 85, sama.agahi@philosophy.su.se