Doktorand (TF), studierektor (TF)
mattias.hogstrom@philosophy.su.se

 
Mattias Högström
Foto av Mattias Högström
 

Mattias Högström är född i Danderyd 1966 och utbildad vid Stockholms universitet. 1992 tog jag en fil kand med filosofi (teoretisk såväl som praktisk) som huvudämne, därutöver lite idéhistoria och språk. Samma år antogs jag som forskarstuderande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet.

 

Utöver språkfilosofi (i synnerhet meningsteori) lägger jag vikt vid kunskapsteori och medvetandefilosofi (i synnerhet teorier om attitydinnehåll).

När jag inte skriver på min avhandling undervisar jag i kunskapsteori, metafysik, elementär symbolisk logik, samt vetenskapsteori.

Avhandlingsarbete

En av de mest betydelsefulla tankegångarna inom modern språkfilosofi går ut på att språklig mening väsentligen har holistiska egenskaper. Alltsedan W.V.Quine på 1950-talet publicerade sin kritik mot distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna påståenden har många språkfilosofer dragit slutsatsen att språklig mening måste vara holistisk. Kring frågan huruvida språklig mening är, eller ens kan vara, holistisk har det uppstått en livlig debatt, i synnerhet under den förra hälften av 90-talet. Vad denna debatt dock tydligast åskådliggjorde var att oklarheten ännu är oacceptabelt stor beträffande vad en holistisk meningsuppfattning egentligen innebär.

Genom att ta fasta på de fundamentala idéer som ligger till grund för meningsholisters förkastande av en mer klassisk syn på mening, avser jag artikulera en nyanserad, rättvisande, och historiskt relevant bild av holistiska teorier om mening. Holism i meningsteori har ställts inför två olikartade men lika akuta huvudsvårigheter: 1) Kan den förstås som en teori om hur språkliga uttryck såsom satser och ord får sina betydelser, dvs. en teori om meningar, eller leder den ofrånkomligen till en skeptisk eller irrealistisk uppfattning om meningar. 2) Om den ses som en teori om hur ords och satsers meningar bestäms, kan den undvika den meningsinstabilitet som så ofta hävdas ofrånkomligen vidlåder holistiskt bestämda betydelser? Dessa frågor avser jag belysa och diskutera.