Doktorand (TF)
Benny-a@algonet.se

Benny Andersson är född i Ljusdal 1948 och utbildad vid Stockholms universitet. Fil kand i filosofi, psykologi och socialantropologi 1984. Antagen som forskarstudent 1985.

Avhandlingsarbete

Avhandlingens arbetsnamn är: Quine and his place in nature. Dess syfte är att diskutera Quines filosofi och några av de viktiga problem den reser. Ett övergripande sådant problem är frågan om filosofins plats och roll i en tid av vetenskapliga framsteg . Filosofernas sätt att tackla frågan kan - grovt och preliminärt - delas in i tre alternativ: 1) filosofin reduceras till vetenskap; 2) filosofin reflekterar på basis av vetenskap och andra empiriska kunskaper; 3) filosofin är apriorisk och kan lagstifta över vetenskapen. Quines filosofi har ofta setts som representant för det första alternativet, jag betraktar Quines filosofi som ett exempel på alternativ 2. Om det finns något problem som redan här kan formuleras som tematiskt, så gäller det frågan vad som krävs för att filosofin ska kunna upprätthålla sin "relativa självständighet" och reflektera över vetenskapen, dvs vad som krävs för att upprätta ett utrymme mellan alternativen 1 och 3.

Två idéer, eller traditioner, löper samman hos Quine: (den rationalistiska) idén om logisk analys som viktigt instrument för att klargöra filosofiska frågor och avvisandet av första filosofi (naturalism och empirism). Båda dessa idéer har använts för att dödförklara traditionella filosofiska frågor (t.ex. Carnap: filosofi som analys av konventioner; Stich: naturvetenskapliga studier av kausalrelationer istället för kunskapsteori). Quine däremot verkar anse att de ovannämnda idéerna möjliggör konstruktiv diskussion av filosofiska frågeställningar. Frågan är om detta låter sig göras och vad det i så fall innebär för de filosofiska problemen. Vad blir det av realismproblem och kunskapsteori? Vad innebär realism och kunskapsteori på naturalistisk grund?