FD, professor (TF), tel. 16 34 22
gunnar.svensson@philosophy.su.se

 
Gunnar Svensson
Foto av Gunnar Svensson
 

Gunnar Svensson är född i Stockholm 1948 och i huvudsak utbildad vid Stockholms universitet. Fil kand 1970, fil mag 1974 i filosofi, matematik och språk. FD i teoretisk filosofi 1982. Docent vid Stockholms universitet 1991. Professor i teoretisk filosofi 1999. Prefekt vid Filosofiska institutionen 2000-2005. Dekanus vid Humanistiska fakulteten 2006-2011.

Huvudområden

Svenssons huvudområden är kunskapsteori, medvetandefilosofi och språkfilosofi. Inom kunskapsteorin har han främst ägnat sig åt kunskapsbegreppet och åt frågan om rättfärdigande av kunskap och försöken att bemöta den skeptiska utmaningen. Inom medvetandefilosofin har han ägnat sig åt frågan om medvetandets natur och dess relation till kroppen, speciellt hjärnan. Inom språkfilosofin har han ägnat sig åt meningsbegreppet och frågan om meningens relation till användningen av de språkliga uttrycken. En stor del av Svenssons forskning har direkt eller indirekt rört Wittgensteins filosofi, och han har därigenom också kommit in på områden som närmast kan betraktas som filosofihistoriska. Studiet av Wittgensteins skrifter har också inspirerat honom till att fördjupa sig i mer övergripande frågor om filosofisk metod och om värdet av filosofisk forskning och filosofiska studier.

Projekt

Under åren 1987-1991 ledde Svensson projektet Kunskap, språkspel och världsbild finansierat av Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR). Han deltog under åren 1996-2001 i det tvärvetenskapliga projektet Mening och tolkning, tillsammans med filosofer, litteraturvetare, nordister, lingvister, teater- och konstvetare från Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Svenssons huvudsakliga forskning sker idag inom ett projekt kallat Medvetandeproblematiken, som under perioden 1998-2001 finansierades med medel från fakultetens särskilda forskningsresurs.

Publikationer (urval)

Språk, spel och filosofi - Några grundteman i den senare Wittgensteins tänkande, Filosofiska småtryck No 7, Akademilitteratur, Stockholm 1978.

On Doubting the Reality of Reality - Moore and Wittgenstein on sceptical doubts, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1981 (doktorsavhandling).

"Wittgenstein om privata språk", Filosofisk tidskrift 1, 1989, 1-15.

"Materia och medvetande", Filosofisk tidskrift 2, 1990, 1-15.

"Ludwig Wittgenstein: Filosof och kulturkritiker", Filosofisk tidskrift 1, 1991, 1-19.

Wittgenstein om kunskap och visshet, Bokförlaget Thales, Stockholm 1992.

"Om livsformer och groddar", Vermischte Blätter, Åbo Akademi, 1993, 94-97.

"Finner vi själen i hjärnan?", Om själen, Ellergård (red), Natur och Kultur, Stockholm 1994, 89-104.

"Reflections on the Problem of Identifying Mind and Brain", Journal of Theoretical Biology, Vol. 171, No. 7, 1994, 93-100.

"Tankar om Wittgensteins filosofiska metod", Filosofisk tidskrift 3, 1997, 29-42.

"The Wittgensteinian Notion of Forms of Life", For Good Measure, Lindahl, Needham and Sliwinski (red), Uppsala, 1997, 245-254.

"Finns själen i hjärnan?", Not Without Cause, Lindahl, Odelstad and Sliwinski (red), Uppsala, 1998, 235-248.

"Still Room for Philosophy of Mind?", Science – A Challenge to Philosophy?, Koskinen, Pihlström, Vilkko (eds.), Peter Lang, 2006, 99-111.