Våra doktorander bedriver avancerad forskning och står för en viktig del av institutionens samlade forskningsresultat. De flesta redovisar sin forskning på personliga hemsidor, länkade från institutionens personallista. Personal vid filosofiska institutionen

Sedan höstterminen 2007 har institutionen anpassat sin undervisning efter Bolognaprocessen. För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs fullgjorda kurser om minst 240 högskolepoäng, var av minst 60 hp på avancerad nivå och genomgången magisterkurs i praktisk filosofi eller teoretisk filosofi eller närliggande ämne.

Du kan läsa om vår utlysning och antagning, studieplaner m.m. till vänster.
Upplysningar om själva ansökan lämnas av studievägledaren Kjell Svensson, tel. 08-16 26 18, e-post kjell.svensson@philosophy.su.se