2020 års Rolf Schockpris i logik och filosofi tilldelas

Dag Prawitz, Stockholms universitet ”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion” och

Per Martin-Löf, Stockholms universitet ”för skapandet av den konstruktiva typteorin.”

Logik är studiet av vad som gör att vissa argument eller slutledningar är giltiga och andra inte. Dag Prawitz och Per Martin-Löf är emeritus professorer i teoretisk filosofi, respektive logik, vid Stockholms universitet och är specialiserade på bevisteori och konstruktiv matematikfilosofi. Bägge är ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och har nominerats till priset av forskare från hela världen.

Dag Prawitz avhandling från 1965, där han presenterade reduktion till normalform inom naturlig deduktion, är en fortfarande aktuell klassiker på området. Ett bevis i normalform har en tydlig struktur, vilket gör det möjligt att bestämma viktiga egenskaper hos bevisen. Naturlig deduktion är ett system av enkla regler för hur man kommer fram till en viss slutsats från givna antaganden, och det har fått en viktig roll inom modern verifikationistisk språkfilosofi.

Per Martin-Löf arbetade först också inom bevisteori, i nära samarbete med Prawitz. Under 1970-talet skapade han en konstruktiv version av typteori, ett formellt språk med vilket det går att uttrycka konstruktiv matematik. Ett bevis av ett matematiskt påstående kan här ses som ett program för att verifiera påståendet. Den konstruktiva typteorin fungerar också som ett kraftfullt programmeringsspråk och har fått ett enormt genomslag inom logik, datavetenskap, och under senare år även matematik.

Om priset

Rolf Schock såg skönheten i såväl logik och filosofi, som matematik, konst och musik. I år går hans priser till två svenska logiker, en rysk matematiker, en belgisk konstnär och arkitekt samt en ungersk tonsättare. Prissumman är 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

Rolf Schockprisen har en ovanligt stor spännvidd. Pristagarna utses av den stiftelse som bildades efter donatorn Rolf Schocks död i samarbete med inte mindre än tre svenska akademier, Vetenskapsakademien, Konstakademien och Musikaliska akademien.

Schockprisen belönar personer som gjort enastående insatser inom de här fyra områdena som låg Rolf Schock varmt om hjärtat. För de medverkande akademierna är det en stor glädje att få hedra dessa kreativa individer vid prisutdelningen den 19 oktober, och andra arrangemang i samband med detta, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och ordförande i The Schock Foundation, Göran K. Hansson.Logik och filosofi

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska föreslå pristagare i logik och filosofi samt matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) ska föreslå pristagare i en av de visuella konsterna och Kungl. Musikaliska akademien i en av de musikaliska konsterna. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation som även formellt utser pristagarna. Årets prisutdelning kommer att ske den 19 oktober 2020 i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12 i Stockholm.