Åsa Wikforss

Det främsta syftet med detta tvärvetenskapliga program är att undersöka kunskapsresistens, dess natur och orsaker. Forskare inom filosofi, psykologi, statsvetenskap och medie- och kommunikationsforskning deltar i programmet. Ledare för programmet är Åsa Wikforss vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. I den filosofiska forskargruppen ingår också Kathrin Glüer, Anandi Hattiangadi, Peter Pagin och Levi Spectre.

Programmet är unikt då det för första gången erbjuder ett enhetligt ramverk där kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt. Först och främst kommer forskargruppen inom filosofi (leds av Kathrin Glüer, Stockholms universitet) att undersöka den irrationalitet som ingår i kunskapsresistens, hur en kunskapsresistent individ reagerar på evidens och samband med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen. Detta arbete utförs av filosoferna i nära samarbete med de övriga delprojekten.

foto av Kathrin Glüer-Pagin
Kathrin Glüer-Pagin

För det andra kommer forskargruppen från psykologi (ledd av Torun Lindholm, Stockholms universitet) att genomföra en serie experiment för att undersöka de psykologiska faktorer som ligger bakom kunskapsresistens. Fokus kommer att ligga på att testa hypoteser om hur kunskapsresistens kan motverkas.

För det tredje kommer forskargruppen inom statsvetenskap (ledd av Henrik Oscarsson, Göteborgs universitet) att studera vilken påverkan ideologiska utgångspunkter har på hur subjekt reagerar på evidens. Den statsvetenskapliga forskargruppen kommer att undersöka under vilka omständigheter denna typ av utgångspunkter påverkar hur medborgare värderar politiskt relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat.

För det fjärde kommer medie- och kommunikationsforskarna (leds av Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet) att undersöka hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier, samt vilken roll vårt politiskt motiverade val av medier spelar för kunskapsresistens.

Länk till projektet på RJ:s hemsida