Finns det objektivt riktiga svar på moraliska frågor? Vilka etiska problem aktualiseras i den senaste biomedicinska forskningen? Vad kan vi veta om andras själsliv? Om det inte finns en skarp gräns mellan att vara lång och att inte vara lång, hur undviker vi en motsägelse? Det är några exempel på frågor som studeras vid Filosofiska institutionen.

I teoretisk filosofi finns en särskild kompetens inom språk- och medvetandefilosofi samt i logik och vetenskapsfilosofi. I praktisk filosofi finns starka delområden inom moralfilosofi, inklusive metaetik, normativ etik samt tillämpad etik – framförallt medicinsk etik. Även inom politisk filosofi och beslutsteori bedrivs framstående forskning.

Institutionen har ett stort internationellt utbyte. Forskningen bedrivs både i större och mindre projekt, såväl nationellt som internationellt, ofta i samverkan med forskare i andra ämnen. Inom exempelvis språkfilosofi sker utbyte med forskare i lingvistik, psykologi och datalogi, medan politisk filosofi samverkar med forskare i statsvetenskap och nationalekonomi. Forskningen i medicinsk etik sker vid Centre for Healthcare Ethics, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan.