Robert Stalnaker
 

About the talks:

The study of conditionals involves the interaction of philosophical issues in epistemology, the philosophy of language, and metaphysics. Conditional reasoning is involved both in practical deliberation and theoretical inquiry, and conditionals are used to express epistemic dispositions, practical plans, and theoretical beliefs about potentialities and dispositions, causal dependence and independence. These lectures will explore some of these interactions. In the first two lectures I will consider, in general terms, the relations between two kinds of conditionals. In the last two, I will look at an application of conditional semantics to game-theoretic models of strategic reasoning.

  • Lecture I: Epistemic Conditionals and the Projection Strategy
  • Lecture II: On the So-Called Subjunctive Conditional
  • Lecture III: Counterfactual Propositions and Games
  • Lecture IV: Dispositional Properties and Games

Kort om Professor Stalnaker (in Swedish)

Robert Stalnaker är sedan 1988 innehavare av Lawrence C Rockefeller-professuren i filosofi vid MIT. Han föddes 1940 och disputerade vid Princeton 1965. Han undervisade tidigare vid Yale, University of Illinois, och Cornell. Stalnaker blev tidigt känd för sina arbeten om villkorssatser, där han på ett kreativt sätt använder idén om s.k. möjliga världar för beskriva sådana satsers sanningsvillkor. I Stalnakers och sedan David Lewis efterföljd har detta synsätt blivit standard. Stalnaker har också tillämpat möjliga-världars-ramverket för att beskriva den dynamiska pragmatiken i konversation, där ett nytt hävdande görs i en kontext som är betingad av tidigare yttranden, och i sin tur uppdaterar denna kontext. Kontextberoende, i semantik, pragmatik och kunskapsteori, är ett tema som sedan 1960-talet stadigt vuxit i betydelse inom analytisk filosofi, och Stalnaker är en av dem som bidragit mest till att förbättra vår förståelse av dessa fenomen. Flera av hans mest betydelsefulla uppsatser inom området är samlade i volymen Context and Content: Essays on Intentionality in Speech and Thought, Oxford University Press, 1999. Stalnakers senaste bok, Our Knowledge of the Internal World, OUP, 2008, bygger på hans John Locke-föreläsningar i Oxford 2007. Där behandlar han framför allt kontextberoende hos tankar och våra möjligheter till kunskap om detta. I 2010 års Wedbergföreläsningar tar Stalnaker åter upp frågan om villkorssatser och deras roll i argumentation, och utvecklar sina idéer om detta med hjälp av verktyg från spelteori.