Olika former av tentamen

Varje kurs eller delkurs du läser avslutas med en tentamen. Den går till på olika sätt, t.ex. som en salsskrivning i skrivsal eller genom att du skriver en inlämningsuppgift eller uppsats. Salsskrivning är den vanligaste formen vid filosofiska institutionen. Du får reda på vad som gäller för din kurs av schemat eller av läraren vid kursstart.

Salsskrivningar – allmän information

 1. Man måste anmäla sig till alla salsskrivningar. Hur det går till beror på om du läser den delkurs du vill tentera den aktuella terminen eller om du har läst den tidigare. Se nedan för specifik information om hur du anmäler dig!
 2. Alla salsskrivningar är anonyma. Du får en anonymiseringskod vid anmälan till skrivningen, och vid rättningen är endast den känd för läraren.
 3. Du måste givetvis komma i tid till skrivningen. Du får inte lämna skrivsalen förrän efter en halvtimme, även om du har för avsikt att lämna in blankt. Till skrivningen måste du medföra legitimation. Angående hjälpmedel vid skrivning: Om det inte särskilt nämns vid skrivningen eller av undervisande lärare är inte några hjälpmedel tillåtna.
 4. När skrivningen är rättad och betygsatt anslås resultatet på www.mitt.su.se. Resultatet meddelas senast tre veckor efter tentamen. Efter det kan du hämta ut din skrivning på institutionens expedition. Du måste kunna legitimera dig vid uthämtningen.
 5. Det finns tre slags salsskrivningstillfällen: ordinarie tenta, omtenta samt uppsamlingstenta.
 6. Ordinarie tenta ordnas precis i anslutning till att kursen tar slut. Omtentan ligger ca 3–6 veckor efter ordinarie tenta.
 7. För både praktisk och teoretisk filosofi ordnas varje termin två uppsamlingstentatillfällen.  Det första infaller mot slutet av terminen (i maj respektive december), och det andra inträffar precis innan nästa termin börjar (i augusti respektive januari).

Information om salsskrivningar för förstagångsregistrerade (du vill tenta en kurs som du läser innevarande termin)

 1. Du anmäler dig själv till alla salsskrivningar på Mina Studier. (Detta gäller även för omtentor och uppsamlingstentor.)
 2. Anmälningstid för dig är 3 veckor, med sista anmälningsdag 2 dagar före tentamenstillfället infaller.
 3. Om en tentamen ställs in eller ändras (ny tid eller ny lokal t.ex.) skickas automatiskt mail ut om detta till alla som har anmält sig. Mailet går till din SU-mailadress.

Information om salsskrivningar för dig som vill tenta en kurs som du har läst en tidigare termin

 1. Du ska i första hand skriva på något av våra uppsamlingstillfällen.
 2. För Teoretisk filosofi finns två uppsamlingstillfällen innevarande termin (vt 16): den 7 maj (alla TF-salstentor utom Inledning till logik), samt den 20 augusti (alla TF-salstentor). Uppsamlingstillfället för Inledning till logik denna vår sammanfaller med ordinarie tentatillfälle, som är den 23 april. För Praktisk filosofi är uppsamlingstillfällena under vt 16 den 13 maj (alla PF-salstentor utom Metafysik på PFI) och den 20 augusti (alla PF-salstentor). Uppsamlingstillfället för Metafysik på PFI sammanfaller i vår med ordinarie tenta, den 4 maj.
  
 3. Du anmäler intresse att gå upp på ett uppsamlingstillfälle genom att skicka ett mail till expeditionen (info@philosophy.su.se). Detta måste göras senast 1 vecka före det uppsamlingstillfälle du har valt. Uppge ditt personnummer, vilket prov du vill göra, samt helst även den termin du senast deltog i undervisning.
 4. Om du av något skäl är förhindrad att skriva på ett uppsamlingstillfälle så finns det möjlighet att istället skriva tenta på ett ordinarie- eller ett omtentatillfälle. Kontakta i så fall i god tid (minst 1 vecka före tentamenstillfället) berörd studierektor (för praktisk eller för teoretisk filosofi).