[Kurskod: FI20N2]

Teoretisk filosofi II våren 2018

Kursansvarig lärare och examinator

Sören Häggqvist

Upprop och introduktion

Upprop sker tisdag 29 augusti kl. 10.00 i E355. Kursens innehåll presenteras närmare.

Aktuella kursscheman

Schema TF II hösten 2017

 

Delkurs 1: Medvetandefilosofi

Kursen ger en delvis historisk, delvis tematisk översikt över centrala teorier om förhållandet mellan mentala och fysiska fenomen. Den behandlar bl a dualistiska, behavioristiska, och funktionalistiska teorier samt identitetsteori och interpretivistiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas intentionala attityder (trosföreställningar, önskningar m m) och medvetande/subjektivitet. Kursen ges under första hälften av terminen.

Lärare: Sören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Chalmers, D: Philosophy of Mind/Classical and Contemporary Readings (Oxford University Press).
  • Ravenscroft, I: Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, Oxford University Press).

 

Delkurs 2: Seminarium

Problem inom medvetandefilosofin behandlas i seminarieform. Varje kursdeltagare skall skriva och presentera en kortare uppsats. Introduktion till uppsatsskrivandet sker i samband med kursen i medvetandefilosofi. Arbetet med uppsatsen pågår under hela terminen och avslutas i januari.

LärareSören Häggqvist

Kurslitteratur:

  • Hansson, S.-O. Verktygslära för filosofer (Thales).

 

Delkurs 3: Centralt teoretisk-filosofiskt område: Språkfilosofi, 7,5 hp

Delkursen ägnas denna termin åt språkfilosofi. Centrala problem kring språklig mening som filosofer har sysselsatt sig med sedan slutet av 1800-talet presenteras. Centrala distinktioner som har relevans för att hantera dessa problem förklaras. Några viktiga teorier som försöker redogöra för vad språklig mening är och hur språklig mening förhåller sig till språkligt beteende presenteras. Kursen ges under terminens första hälft.

LärareEric Johannesson

Kurslitteratur:

  • Morris, M: An Introduction to the Philosophy of Language (Cambridge University Press 2007)
  • Martinich, A. B, ed.: The Philosophy of Language (Oxford Univ Press)

 

Delkurs 4: Originalverk: David Humes Treatise of Human Nature, bok 1., 7,5 hp

Delkursen ägnas ett fördjupat studium av något eller några viktiga arbeten i klassisk eller modern teoretisk filosofi. Denna termin behandlas första delen av David Humes klassiska ungdomsverk Treatise of Human Nature (London 1739), (book 1, Of the Understanding. Kursen ges under terminens andra hälft.

Lärare: Robert Callergård

Kurslitteratur:

  • Hume, David, A Treatise of Human Nature, ed. David Fate Norton & Mary J. Norton, Oxford University Press, 2000.

Kursbeskrivning:

David Humes första publicerade verk är ett av de allra mest inflytelserika skrifterna under de senaste trehundra åren. Vissa betraktar den som en mästerlig analys av flera centrala problem inom metafysik, kunskapsteori och medvetandefilosofi medan den för andra utgör en återvändsgränd som visar att Hume premisser är felaktiga och att filosofin måste slå in på en helt annorlunda väg. Talande för Humes plats i den moderna filosofins historia är att både Thomas Reid och Immanuel Kant ansåg Humes analyser vara såväl mästerliga som djupt problematiska. I denna kurs lägger vi grunden för egna uppfattningar om Humes ungdomsverk genom att analysera dess centrala teser i ljuset av samtida och nutida kommentarer.